Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Nabór ofert na 2018 rok

Sposób dokonywania oceny ofert w ramach Programu "MALUCH+"2018

Ocena dokonywana jest poprzez analizę czy oferta na finansowe wsparcie:

  1. złożona została w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, z zachowaniem terminu przewidzianego w Programie;
  2. sporządzona została na obowiązującym formularzu, zgodnie ze sposobem złożenia (forma papierowa lub za pośrednictwem platformy ePUAP) oraz wzorami załączonymi do Programu oraz wypełniona w sposób kompletny (m.in. podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu);
  3. zawiera kalkulację kosztów wypełnioną w sposób prawidłowy;
  4. zawiera program inwestycji wypełniony w sposób prawidłowy (w przypadku modułu 1 i 3, o ile jest wymagany);
  5. zawiera kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (moduł 1 i 3);
  6. zawiera inne wymagane dokumenty, wskazane w punkcie 7.2.2. Programu, w zależności od modułu:

- moduł 1a: oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej;

- moduł 1b: dokument (np. uchwałę rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki (o ile system istnieje lub jest planowany do wprowadzenia);

- moduł 2: oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r. oraz wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzgledniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych;

- moduł 3 i 4: kopię umowy/porozumienia współpracy z uczelnią (dotyczy podmiotów współpracujących z uczelniami);

  1. jest zgodna z przedmiotem oferty zawartym w Programie;
  2. zachowuje warunki, zgodnie z którymi dotacja na utworzenie miejsc pochodząca ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania i nie przekracza kwot wskazanych w punkcie 5.2.3.1, 5.2.3.4 Programu.

 

Uwaga!!!

 

Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie i pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W przypadku stwierdzenia błędu lub braków w ofercie, oferent zostanie wyłącznie jednokrotnie wezwany do dokonania korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie konkursowej. Dokonanie korekty możliwe będzie w terminie do 3 dni roboczych od wezwania. Uzupełnienie dokonane po tym terminie będą jednoznaczne z odrzuceniem oferty.

 

 

 

 

 

Podziel / Share
17.11.2017, Ilość wejść: 1805, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry