Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja w 2019 roku - MODUŁ 2

Komunikat dotyczący istotnych postanowień umownych dla Beneficjentów modułu 2 Programu Maluch+ 2019

 • Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 , w szczególności w kontekście dokonywania wpisów w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych i wykazu dziennych opiekunów oraz spełniania wymagań lokalowych, sanitarnych i przeciwpożarowych, jak też tych zobowiązujących instytucje do zapewnienia aktualności danych zawartych w powyższych rejestrach i wykazach;
 • Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową dla poszczególnych źródeł finansowania oraz prowadzenia oddzielnego rachunku bankowego dla środków dofinansowania (ppkt 6.2.19. Programu);
 • Dofinansowanie przeznaczone jest na funkcjonowanie w 2019 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – zgodnie ze złożoną i zakwalifikowaną do wsparcia ofertą Beneficjenta;
 • Beneficjent zobowiązany jest do wykorzystania środków dofinansowania w okresie realizacji zadania, tj. do 31 grudnia 2019 r.;
 • Wydatki bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą wszystkich wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc, w szczególności tych, o których mowa w ppkt. 5.3.3. Programu, przy czym koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 15 % wartości kosztorysowej wydatków na funkcjonowanie;
 • Kwota przyznanych środków finansowych nie może być wyższa niż 80 % wydatków kwalifikowalnych realizowanego zadania w rozumieniu Programu;
 • Beneficjent zobowiązuje się przeznaczyć na realizację zadania w 2019 r. środki własne w wysokości nie mniejszej niż 20 % wydatków realizacji zadania ogółem;
 • Beneficjent zobowiązany jest zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa powyżej, w wydatkach realizacji zadania ogółem. Zwiększenie całkowitej wartości zadania nie może stanowić podstawy do wystąpienia z roszczeniem o zwiększenie kwoty dotacji.
 • Wydatkami kwalifikowalnymi zadania są wydatki związane z jego realizacją, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadne efektywne i rzeczywiście poniesione (udokumentowane) w okresie realizacji zadania;
 • Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:
 1. datę obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji – w przypadku płatności dokonywanych przelewem lub obciążeniową karta płatniczą,
 2. datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu płatniczego pod warunkiem dokonania spłaty tej należności na koniec okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego – w przypadku płatności ponoszonych kartą kredytową lub podobnym instrumentem,
 3. datę faktycznego dokonania płatności – w przypadku płatności dokonywanych gotówką;
 • Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się w szczególności te wymienione w ppkt 5.5.9. Programu;
 • Beneficjent zobowiązuje się pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania;
 • Każdy dokument księgowy lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej potwierdzający poniesienie wydatków na realizację zadania, powinien być księgowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ponadto powinien być oznaczony następującą adnotacją: „Wydatek współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019” oraz wskazywać wysokość udziału środków z budżetu państwa i środków własnych, a także zawierać adnotację dotyczącą:
 1. sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
 2. sprawdzenia pod względem merytorycznym,
 3. zatwierdzenia do wypłaty,
 4. klasyfikacji budżetowej (dział 855, rozdział 85505 lub 85506 lub 85507, § 2030),
 5. terminu i sposobu dokonania zapłaty (jeśli nastąpiła zapłata),
 6. umowy (np. faktura dotyczy zadania realizowanego zgodnie z umową nr … z dnia …. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a …..);
 • Jeżeli Beneficjent będzie domagał się zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych zadania, wówczas zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku możliwości odzyskiwania bądź odliczania podatku VAT. Jeżeli status prawny Beneficjenta uprawnia go do ubiegania się o zwrot podatku VAT, wówczas zobowiązany jest on do złożenia oświadczenia o możliwości odzyskiwania lub odliczania podatku VAT;
 • Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz trybu konkurencyjnego w trakcie realizacji zadania;
 • Środki dofinansowania mogą być wykorzystane na refundację poniesionych wydatków lub w formie zaliczki, tj. w sposób umożliwiający terminową realizację płatności przez Beneficjenta za zrealizowane działania;
 • W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2019 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie;
 • W trakcie realizacji zadania możliwa jest zmiana m.in. nazwy instytucji opieki, adresu, sposobu jej organizacji, pod warunkiem:

- zachowania liczby dofinansowywanych miejsc opieki;

- zachowania spójności i odrębności przekształcanej instytucji w sposób umożliwiający kontrolę realizacji postanowień umowy;

- uzyskania zgody Wojewody oraz stosownego aneksowania umowy (ppkt 10.1. Programu);

 • Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania do sporządzenia na formularzu, który zostanie określony przez Wojewodę i złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie sprawozdania rozliczającego wykorzystanie przekazanych środków dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od terminu zakończenia zadania ustalonego w umowie.  Po tym terminie niewykorzystane środki dofinansowania podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczone począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu;
 • Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • Realizacja umowy wiąże się z przestrzeganiem zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO).
Podziel / Share
26.03.2019, Ilość wejść: 210, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry