Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Realizacja w 2019 roku - MODUŁ 3

Komunikat dotyczący istotnych postanowień umów związanych z realizacją zadań zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2019 r. w ramach MODUŁU 3 programu „MALUCH+” 2019

Szanowni Państwo,

dofinansowanie przekazane w ramach Modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 (zwany dalej Programem), przeznaczone jest na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna bądź na utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie.

Wysokość dofinansowania w zakresie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel, przy czym w przypadku zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 100 zł.

Realizując zadanie zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania w ramach modułu 3 Programu, polegające na utworzeniu bądź utworzeniu i funkcjonowaniu miejsc opieki,  Beneficjenci zobowiązani są do wykorzystania środków finansowych, które zostaną przekazane umową o udzielenie dofinansowania, zgodnie z celem na jaki je uzyskali oraz na warunkach określonych Programem i umową.

Poniżej przedstawiamy wykaz istotnych postanowień umownych dot. realizacji zadania i wykorzystania środków dofinansowania:

 1. Beneficjent zobowiązany jest stosować zapisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie przeznaczone jest bowiem na utworzenie bądź na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyłącznie w instytucjach, wywiązujących się ze zobowiązań, o których mowa w ww. ustawie, w szczególności związanych z przestrzeganiem standardów warunkujących ich wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, jak również tych zobowiązujących instytucje do zapewnienia aktualności danych zawartych w tych rejestrach lub wykazach.
 2. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L 2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) oraz przyjmuje do wiadomości, że Wojewoda Mazowiecki będzie przetwarzał dane osobowe Beneficjenta, a także przekazane w toku realizacji zadania przez Beneficjenta dane osobowe niezbędne dla realizacji zadania.
 3. Prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, bycie dziennym opiekunem/zatrudnianie dziennego opiekuna wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. W tej sytuacji, podmiot zakwalifikowany do Programu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dofinansowanie  może być przeznaczone na refundację poniesionych wydatków lub w formie zaliczki, tj. w sposób umożliwiający terminową realizację płatności  przez beneficjenta za zrealizowane działania.
 5. Kwota dofinansowania na tworzenie miejsc opieki nie może stanowić więcej niż 80% wartości kosztów poniesionych na realizację zadania w części na utworzenia miejsc opieki, przy czym w umowie podana zostanie również kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki).
 6. Kwota dofinansowania przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nie może stanowić więcej niż 80% wartości kosztów poniesionych na realizację zadania w części na funkcjonowanie, przy czym miesięczna kwota środków na funkcjonowanie w przeliczeniu na 1 miejsce opieki prowadzone w Instytucji opieki, nie może być wyższa niż 100,00 zł. 
 7. Beneficjent przeznaczy na realizację zadania środki własne w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów na realizację zadania w części na utworzenie miejsc opieki i nie mniejszej niż 20%  kosztów  na realizację zadania w części na  funkcjonowanie. Wkładem własnym są środki finansowe, które przeznaczone są na pokrycie kosztów kwalifikowalnych.
 8. Beneficjent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty niekwalifikowalne w ramach zadania.
 9. Wzrost kosztów realizacji zadania nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniem o zwiększenie kwoty dofinansowania.
 10. W przypadku obniżenia wydatków kwalifikowanych zadania w części dotyczącej tworzenia miejsc opieki, wysokość dotacji na tworzenie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
 11. W trakcie realizacji zadania możliwa jest zmiana zakresu rzeczowego zadania, w tym także zmiana liczby miejsc opieki, pod warunkiem uzyskania zgody wojewody, przy czym:
 • w przypadku inwestycji budowlanej, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji została obniżona w czasie jej realizacji, to łączną kwotę środków budżetu państwa, ustaloną na finansowanie tej inwestycji, dysponent zmniejsza o taki sam procent, o jaki była obniżona wartość kosztorysowa inwestycji, oraz pisemnie zawiadamia o tym inwestora. Zgodnie z § 2 pkt 4) ww. rozporządzenia, przez realizację inwestycji budowlanej rozumie się wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu (tj. m.in. budowa, prace polegające na przebudowie, montażu, rozbiórce obiektu budowlanego). Za rozpoczęcie inwestycji, zgodnie z § 2 pkt 5 ww. rozporządzenia, rozumie się rozpoczęcie budowy zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego.
 • jeśli w trakcie trwania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nastąpi zmniejszenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby miejsc deklarowanej w zakwalifikowanej ofercie, wówczas kwota dofinansowania ulegnie stosownemu pomniejszeniu, bowiem wartość dofinansowania do 1 miejsca opieki nie może wzrosnąć w stosunku do przyznanej kwoty dofinansowania (kwota dofinansowania na tworzenie miejsc opieki wskazana w rozstrzygnięciu konkursu determinuje kwotę dofinansowania na 1 tworzone miejsce opieki i kwota ta nie może zostać zwiększona w toku realizacji zadania).
 1. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. W  przypadku zadania polegającego na utworzeniu miejsc opieki zakończenie zadania należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki/miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2020r. Przy czym wykorzystanie środków dofinansowania oraz zaangażowanie środków własnych na realizację zadania, jak również rzeczowe zakończenie zadania, musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019r. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza ich wykorzystania. Przez wykorzystanie środków rozumie się zapłatę przez beneficjenta za zrealizowane zadanie, bądź w przypadku części dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki - przekazanie środków rodzicom/obniżenie opłat rodziców, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 r. Niewykorzystanie przez beneficjenta środków dofinansowania w okresie realizacji umowy skutkuje obowiązkiem zwrotu niewykorzystanej części środków dofinansowania.
 3. Jeśli  w trakcie realizacji zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki wystąpią okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie terminu zakończenia zadania (uzyskania wpisu do właściwego rejestru), za które beneficjent nie ponosi odpowiedzialności, termin ten – na wniosek beneficjenta i za zgodą wojewody – może zostać zmieniony w drodze aneksu do umowy. W uzasadnionym przypadku może zostać przekroczony termin zakończenia zadania określony w pkt. 5.4 Programu. Zmiana powyższego terminu nie może wpłynąć na termin wykorzystania środków dofinansowania.
 4. Jeśli Beneficjent otrzymał część dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki, warunkiem przekazania Beneficjentowi części środków dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki jest przedłożenie przez niego:
 • kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów bądź zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów w przypadku zwiększenia liczby miejsc opieki w istniejącej instytucji opieki ;
 • dokumentów potwierdzających poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu w zakresie funkcjonowania miejsc opieki, o kwocie przyznanego dofinansowania na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania (w formie indywidulanych lub zbiorowych oświadczeń rodziców) (zapis pkt 6.2.1 Programu). Powyższy obowiązek należy udokumentować, poprzez zebranie stosownych oświadczeń rodziców tj. podpisów rodzica/ów na załączniku pn.: Informacja dla rodziców o zakwalifikowaniu się do Malucha 2019_Moduł 3 (wzór załącznika dołączony do Komunikatu pn.: Moduł 3: w spr. ogłoszenia wyników naboru/MALUCH +2019 z dnia 1 marca 2019 r., zamieszczonym na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl  w zakładce Maluch+/ Maluch+2019).
 1. Kosztami kwalifikowalnymi zadania są koszty związane z realizacją zadania, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadne efektywne i rzeczywiście poniesione (udokumentowane) w okresie realizacji zadania określonym w umowie.
 2. Kosztami kwalifikowalnymi związanymi z:
 • utworzeniem w 2019 r. miejsc opieki są koszty wskazane w Kalkulacji kosztów, która będzie stanowiła załącznik do umowy, ponoszone w okresie od 1 stycznia 2019 r. i nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania ustalonego w umowie do dnia wpisu (włącznie) miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem pkt 10.5 Programu,
 • funkcjonowaniem miejsc opieki utworzonych w 2019 r., są koszty wskazane w Kalkulacji kosztów, która będzie stanowiła załącznik do umowy, ponoszone od dnia wpisu miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 31 grudnia 2019 r.
 1. Zgodnie z pkt. 10.5 Programu dopuszcza się ponoszenie części wydatków związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki po terminie dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu opiekunów dziennych, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Do wydatków tych należą wydatki ujęte w Kalkulacji wydatków, która będzie stanowiła załącznik do umowy, a które nie kolidują z możliwością przyjęcia dzieci do instytucji (np. prace zewnętrzne – wyposażenie placu zabaw, monitoring, ogrodzenie bądź dodatkowe doposażenie już funkcjonującej placówki). Ponoszenie tych wydatków po terminie dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu opiekunów dziennych wymaga zgody Wojewody.
 2. W ramach Programu nie można sfinansować wyłącznie wyposażenia i montażu placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, ponieważ nie przyczynia się to bezpośrednio do utworzenia miejsc opieki.
 3. W przypadku osób fizycznych kosztami kwalifikowalnymi zadania będą wyłącznie koszty poniesione w okresie prowadzenia przez te osoby działalności gospodarczej, tj. od daty uzyskania wpisu do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 4. Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć podatek VAT, ale jedynie w sytuacji, gdy beneficjent nie ma możliwości odzyskiwania bądź odliczania podatku VAT. W sytuacji, gdy status prawny Beneficjenta uprawnia go do ubiegania się o zwrot podatku VAT, wówczas VAT w realizowanym zadaniu będzie stanowił koszt niekwalifikowalny. W obu ww. przypadkach beneficjent, przez podpisaniem umowy, musi złożyć prawidłowo wypełniony zał. nr 25 do Programu Maluch+ 2019.
 5. Pełny katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawiera pkt 5.5 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 (adres programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019 .
 6. Beneficjent zobowiązuje się oznaczyć każdy dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków na realizację zadania, dotyczący zakresu rzeczowego określonego Kalkulacją kosztów, która będzie stanowiła załącznik do umowy, że wydatek był współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 wraz ze wskazaniem wysokości środków dofinansowania.
 7. Beneficjent realizując zadanie zobowiązuje się do umieszczenia, w widocznym miejscu dla osób korzystających z instytucji, informacji o korzystaniu z dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 na terenie dofinansowanej instytucji według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 31 do Programu, przez okres dofinansowania.
 8. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów realizowanych ze środków dofinansowania oraz kosztów realizowanych ze środków własnych dotyczących realizacji zadania, w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, związanych z realizacją umowy, pozwalającą na rozliczenie kosztu zadania ogółem.
 9. Beneficjent zobowiązuje się do utworzenia oddzielnego rachunku bankowego dedykowanego dla otrzymywanych środków dofinansowania w ramach Programu.
 10. Zgodnie z pkt. 6.2.3 Programu Beneficjent przy rozliczeniu dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki ma obowiązek udokumentowania faktycznego obniżenia opłat rodziców, które powinno być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi) według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do Programu Maluch +2019 – indywidualne oświadczenie rodzica o pomniejszeniu opłat.
 11. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 12. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania. Kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania, sprawuje Wojewoda. Kontrola prowadzona jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). Kontrola może być przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Wojewody w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu lokalizacji dotowanych instytucji.
 13. Nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji zadania w okresie jego realizacji, jak również po jego zakończeniu podczas kontroli, może stanowić podstawę do uznania wykorzystania środków rezerwy celowej niezgodnie z przeznaczeniem i podstawę żądania ich zwrotu.
 14. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania informacji oraz wyjaśnień dotyczących stanu realizacji zadania w terminie wyznaczonym przez Wojewodę.
 15. Beneficjent jest zobowiązany do informowania Wojewody o wszelkich zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym zmiana wspólnika, nazwy, adresu siedziby lub zamieszkania, udzielenia lub odwołania pełnomocnictw itp.) oraz funkcjonowaniem Instytucji opieki, niezwłocznie po ich wystąpieniu, w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
 16. Kierując się zasadami dotyczącymi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jako zabezpieczenia roszczenia budżetu państwa z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym w zakresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji i miejsc opieki dofinansowanych z Programu, ustalono konieczność złożenia deklaracji wystawcy weksla in blanco oraz samego weksla in blanco. Gdy beneficjentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż 1 rok, istnieje możliwość wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej nie może być ustanowione na kwotę wyższą niż 130 % wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków na konto beneficjenta do dnia zwrotu.

Zabezpieczenie jest uruchamiane w przypadku gdy beneficjent w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje po upływie okresu trwałości oraz po dokonaniu rozliczenia dofinansowania i zwrotu ewentualnych należności wraz z odsetkami.

 1. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania do sporządzenia na formularzu, który zostanie określony przez Wojewodę i złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie sprawozdania rozliczającego wykorzystanie przekazanych środków dofinansowania.
 2. W przypadku zadania, w ramach którego ze środków dotacji realizowana była inwestycja budowlana polegająca na wykonywaniu robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.), z wyjątkiem remontu, Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia rozliczenia inwestycji budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1579), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, w terminie 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji budowlanej.
 3. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanych środków rezerwy celowej, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od terminu zakończenia zadania ustalonego w umowie.  Po tym terminie niewykorzystane środki z rezerwy celowej podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczone począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.
 4. Środki dofinansowania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 5. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz do zachowania trybu konkurencyjnego w zakresie dokonywania zakupu wyposażenia i usług.
 6. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, powstałych z udziałem środków finansowych z Programu, przez minimalny okres funkcjonowania miejsc, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki oznacza, że przynajmniej 60 % miejsc utworzonych w ramach Programu, wskazanych w umowie, jest wykorzystywanych przez ww. okres. Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia rocznych sprawozdań z trwałości projektu dotyczącego zapewnienia funkcjonowania nowych miejsc opieki, z udziałem Programu do dnia 31 stycznia każdego roku za rok ubiegły, za lata 2019-2024 r. na formularzu, który będzie stanowił załącznik do umowy. W przypadku, gdy dofinansowana w ramach Programu liczba miejsc w instytucji nie pozostanie utrzymana w okresie trwałości na poziomie co najmniej 60%, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanych środków finansowych, w proporcjonalnej wysokości do liczby niewykorzystanych miejsc za każdy miesiąc niewykorzystania miejsc na poziomie 60% w stosunku do liczby miejsc wskazanych w umowie.
 7. Beneficjent oświadcza, że posiada świadomość ciążącego na nim obowiązku zapewnienia tytułu prawnego do lokalu, uprawniającego do prowadzenia w nim opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na minimalny okres zapewnienia funkcjonowania miejsc, tj. w okresie trwałości projektu.  
Podziel / Share
26.03.2019, Ilość wejść: 798, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry