Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Maluch plus 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

Informacja dotycząca składania ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

9 czerwca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”, którego celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki.

O dofinansowywanie mogą ubiegać się wyłącznie gminy.

Środki finansowe w ramach specjalnej edycji Programu w wysokości 15 mln zł zostaną rozdysponowane na 3 moduły:

1) Moduł 1 - utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
2) Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);
3) Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).
 
Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.
 
Oferty składa się w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Do oferty w ramach modułu 1 i 2 należy załączyć kosztorys kosztów oraz program inwestycji (w przypadku prowadzonych prac budowlanych) – wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka Społeczna/ „Maluch plus” 2017– edycja specjalna „Za życiem”).

Oferty należy złożyć w terminie do 3 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej
ul. Czerniakowska 44,
00 – 717  Warszawa

 


Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” lub złożyć osobiście.
Przesyłając oferty w formie elektronicznej w temacie należy wpisać:
Dla modułu 1 :
„Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”;
Dla modułu 2 :
„Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 2 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”;
Dla modułu 3 :
„Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 3 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”.
 
Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

 

Osoby do kontaktu:

1) Anna Rżysko – (22) 695-71- 85

2) Anna Jędrzejczak – (22) 695-71-84

3) Agnieszka Grygoruk – (22) 695-71-32

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami konkursu i przeczytanie programu „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”!

Podziel / Share
12.06.2017, Ilość wejść: 1224, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry