Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Maluch plus 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

Sposób dokonywania oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” (zwanego dalej Programem)

Ocena formalna dokonywana jest poprzez analizę czy oferta na finansowe wsparcie:
1. złożona została w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie;
2. złożona z zachowaniem terminu przewidzianego w Programie;
3. sporządzona została na obowiązującym formularzu, zgodnie ze wzorami załączonymi do Programu;
4. została wypełniona w sposób kompletny;
5. została złożona w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP w formie elektronicznej;
6. zawiera kalkulację kosztów (w przypadku modułu 1, 2);
7. zawiera program inwestycji (w przypadku modułu 1, 2);
8. zachowuje warunki, zgodnie z którymi dotacja wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania;
9. nie przekracza kwoty dotacji na 1 nowoutworzone miejsce lub zapewnienie funkcjonowania 1 miejsca zgodnie z pkt 5.2.2.1, pkt 5.2.2.2, pkt 5.2.2.3.

Uwaga!!!
W trakcie oceny formalnej możliwe jest wyłącznie jednokrotne dokonanie uzupełnienia oferty (z wyłączeniem pkt. 9.1. ppkt 1). Uzupełnienia oferty dokonuje się po uprzednim skontaktowaniu się pracownika Urzędu z oferentem, w terminie do 2 dni od wezwania, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez analizę:
1. zgodności przedmiotu oferty z Programem;
2. prawidłowości wypełnienia oferty i niezbędnych załączników;
3. prawidłowości kalkulacji kosztów;
4. podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
5. zgodności z warunkami i zasadami składania ofert do Programu.

Uwaga!!!
W trakcie oceny merytorycznej możliwe jest dokonanie korekty błędów w ofercie. Korekty oferty dokonuje się jednokrotnie po uprzednim skontaktowaniu się pracownika Urzędu z oferentem, w terminie do 2 dni od wezwania. Uzupełnienia dokonane po tym terminie będą jednoznaczne z odrzuceniem oferty z przyczyn merytorycznych!

Podziel / Share
29.06.2017, Ilość wejść: 824, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry