Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA

NA PRZYJĘCIE, POMIMO PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEJ LICZBY DZIECI,

KOLEJNEGO DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

(art. 95 ust. 3a lub art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

 

Zgodnie z przepisem art. 95 ust. 3a lub art. 230 ust. 2 ww. ustawy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce, za zezwoleniem wojewody, przyjąć  kolejne dziecko, w przypadku gdy umieszczone w placówce opiekuńczo–wychowawczej dziecko lub osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, zostały umieszczone w:

  1. domu pomocy społecznej,
  2. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
  3. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  4. młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
  5. specjalnym ośrodku wychowawczym,
  6. hospicjum stacjonarnym,
  7. oddziale medycyny paliatywnej,
  8. areszcie śledczym,
  9. schronisku dla nieletnich,
  10.  zakładzie karnym,
  11.  zakładzie poprawczym.

 

W przypadku konieczności przyjęcia do placówki kolejnego dziecka: 

  1. Organ prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego występuje do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (wzór wniosku – załącznik nr 1). 
  2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego. 
  3. Do wniosku należy dołączyć opinię dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej o przyjęciu ponad ustalony w art. 95 ust. 3 lub art. 230 ust. 1, w przypadku placówek, o których mowa w art. 229 ust. 1 – 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, limit dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ww. ustawy (wzór opinii – załącznik nr 2).
  4. Zezwolenie Wojewody uzależnione jest od dalszego spełniania standardów usług świadczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
  5. Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy kierować  na adres: 

Wydział Polityki Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Podziel / Share
13.03.2015, Ilość wejść: 2035, Rejestr zmian
do góry