Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA NA ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIECI 
W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM UMIESZCZENIEM RODZEŃSTWA

(art. 95 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

 

Zgodnie z przepisem art. 95 ust. 4a ww. ustawy w razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

 

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. przepisie: 

  1. Organ prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego występuje
    do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia w sprawie umieszczenia rodzeństwa oraz zwiększenia liczby dzieci maksymalnie do 10 (wzór wniosku – załącznik nr 1). 
  2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego. 
  3. Do wniosku należy dołączyć opinię dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dotyczącą przyjęcia ponad ustalony w art. 95 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej limit dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 (wzór opinii- załącznik nr 2). 
  4. Zezwolenie Wojewody uzależnione jest od dalszego spełniania standardów usług świadczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). 
  5. Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa należy kierować  na adres:

Wydział Polityki Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Podziel / Share
13.03.2015, Ilość wejść: 1682, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry