Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

PROCEDURA WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNYCH I INTERWENCYJNYCH OŚRODKÓW PREADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROCEDURA WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PLACÓWEK  OPIEKUŃCZO –  WYCHOWAWCZYCH,

REGIONALNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNYCH I  INTERWENCYJNYCH OŚRODKÓW PREADOPCYJNYCH

W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 

(art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)

 

Zgodnie z art. 186 pkt 2 ww. ustawy do zadań wojewody w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należy wydawanie i cofanie zezwoleń na  prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Ponadto, zgodnie z art. 186 pkt 1 ww. ustawy wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuńczo –  wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

 

W związku powyższym, na podstawie przepisów art. 106 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), a także Kodeksu postępowania administracyjnego, wydanie zezwolenia na prowadzenie ww. placówek i ośrodków będzie prowadzone według następujących zasad:

 

1. Podmiot prowadzący placówkę lub ośrodek występuje do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej (wzór wniosku –  załącznik Nr 1), dołączając wymagane dokumenty (wykaz dokumentów – załącznik Nr 2).

 

2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Mazowieckiego. W   przypadku wydania zezwolenia na  prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, placówka lub ośrodek zostaną wpisane do  Rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych województwa mazowieckiego.

 

3. Rejestr prowadzi Wydział Polityki Społecznej.

 

4. Jeśli podmiotem prowadzącym placówkę nie  jest powiat, o wydaniu zezwolenia  oraz  dokonanym wpisie do rejestru powiadamiany będzie właściwy powiat, na którego terenie placówka ma swoją siedzibę. W przypadku placówek prowadzonych przez samorząd województwa lub na jego zlecenie o wydaniu zezwolenia oraz dokonanym wpisie do rejestru powiadamiany będzie marszałek oraz powiat, na którego terenie placówka lub ośrodek ma swoją siedzibę.

 

5. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej oględzin obiektu, w którym placówka opiekuńczo – wychowawcza lub ośrodek ma prowadzić działalność.

 

6. Zezwolenie na prowadzenie placówki lub ośrodka wydaje się na czas nieokreślony.

 

7. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki lub ośrodka:

  1. przestał spełniać warunki określone w ustawie (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.),
  2. przestał spełniać standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
  3. nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b – g  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 135, z późn. zm.)

- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub  standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki lub ośrodka.

 

Wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki lub ośrodka, w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (art. 197e ust. 2 ww. ustawy).

 

W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę lub ośrodek z  Rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych województwa mazowieckiego.

 

8. Kto wykonuje zadania placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub ośrodka adopcyjnego bez zezwolenia odpowiednio wójta, starosty albo wojewody lub bez zlecenia odpowiednio wójta, starosty albo marszałka województwa, podlega karze w wysokości 10 000 zł. (art. 198 ust. 2 ww. ustawy).

9. Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia na  prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego należy kierować  na adres:

 

Wydział Polityki Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Podziel / Share
13.03.2015, Ilość wejść: 1838, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry