Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIP

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WBZK-I

 

Dyżurny:

Telefon Alarmowy: 987
Całodobowo

Telefon: 22 595 13 05,
22 595 13 00

Fax: 22 620 19 40,
22 695 63 53

email: kryzys@mazowieckie.pl

 

Kierownik:

Andrzej Stypiński

Telefon: 22 595-13-63,
fax: 22 620-19-40,
pokój 29,
email:
astypinski@mazowieckie.pl

p. o. Zastępca Kierownika:

Bartłomiej Getlich

Telefon: 22 595-13-07,
fax: 22 620-19-40,
pokój 29,
email:
bgetlich@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
2) wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;
3) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:
a) opracowywanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
4) planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego;
5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa;
8) współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
9) zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
10) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
13) współpraca z właściwymi ministrami odpowiedzialnymi za zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;
14) przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;
15) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
16) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
17) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych, a także planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie województwa, na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;
18) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa, objętej planem zarządzania kryzysowego;
19) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
20) rozpatrywanie decyzji wydanych przez organy I instancji w sprawach zgromadzeń;
21) prowadzenie stałego całodobowego dyżuru operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 98392, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry