Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Najczęściej zadawane pytania

Pytania dotyczące rozpoczęcia specjalizacji

Do jakiej daty należy złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego?
Wniosek należy złożyć poprzez system >SMK<, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa w terminach do dnia 28 lutego (na postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca), albo do dnia 30 września (na postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października).

W jakim celu należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o średniej ocen ze studiów? Czy zmienia ona wynik w postępowaniu?
W sytuacji, kiedy na ostatnim uruchomionym miejscu jest dwóch (lub więcej) lekarzy z jednakowym wynikiem z LEK/LEP lub LDEK/LDEP, o zakwalifikowaniu jednej osoby na to miejsce decyduje średnia ocen ze studiów.

Czy mogę złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w trybie umowy o pracę, jeśli w terminach składania wniosków (do 28 lutego/do 30 września) nie jestem jeszcze zatrudniona/y w jednostce, która ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji?
Nie. Aby złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w ramach umowy o pracę lekarz musi być już zatrudniony w jednostce, która może daną specjalizację prowadzić. Składając wniosek o odbywanie specjalizacji w ramach umowy o pracę niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz zgody pracodawcy na odbywanie specjalizacji w ramach zawartej umowy. Jeśli w terminach składania wniosków lekarz nie ma zawartej umowy o pracę, proponujemy złożyć wniosek na odbywanie specjalizacji w trybie umowy cywilnoprawnej (tzw. wolontariatu).

Czy składając wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w ramach umowy cywilnoprawnej należy dołaczyć zgodę kierownika jednostki prowadzącej specjalizację?
Nie. Zgodę kierownika jednostki na odbywanie specjalizacji (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu) należy dołączyć do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji w ramach umowy o pracę.

Czy zamiast zaświadczenia z Dziekanatu Uczelni o średniej ocen ze studiów, można dołączyć do wniosku kopię suplementu do dyplomu (część B do dyplomu)?
Tak, jeśli w suplemencie średnia jest obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Czy można złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w województwie, w którym nie jestem zameldowany?
Tak. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa się niezależnie od miejsca zameldowania.

Czy mogę złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji np. w dziedzinie chorób wewnętrznych w ramach rezydentury, jeżeli wcześniej zostałam/em zakwalifikowana/y na rezydenturę w innej dziedzinie, ale zrezygnowałam/em z jej kontynuowania?
Złożenie wniosku o rozpoczęcie rezydentury przez lekarza, który został już zakwalifikowany w którymś z poprzednich postępowań na  specjalizację w tym trybie, możliwe jest wyłącznie w przypadku okazania orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

Czy mogę złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury, jeżeli wcześniej zostałam/em zakwalifikowana/y na rezydenturę, ale zrezygnowałam/em z jej rozpoczęcia w przeciągu wyznaczonych 3 miesięcy?
Jeżeli lekarz chce złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury, a został już w którymś z poprzednich postępowań zakwalifikowany na specjalizację w tym trybie, musi przedstawić orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji, niezależnie od tego czy po zakwalifikowaniu się specjalizację rozpoczął czy nie.

Czy chcąc złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury, wymagane jest dołączenie przeze mnie orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dziedzinie, na którą się zakwalifikowałam/em w poprzednim postępowaniu, ale nie odebrałam/em dokumentów do rozpoczęcia tamtej specjalizacji w trybie rezydentury?
Tak. Jeżeli lekarz znajdował się na sporządzonej przez właściwego wojewodę liście lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia w trybie rezydentury, mimo że nie rozpoczął tego szkolenia lub zrezygnował z przyznanego miejsca, składając wniosek o przyznanie kolejnej rezydentury, należy przedstawić orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań.

W którym momencie muszę zrezygnować z odbywanej rezydentury, jeśli składam wniosek na rozpoczęcie rezydentury w innej dziedzinie wraz z orzeczeniem lekarskim o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji?
W momencie składania wniosku o rozpoczęcie kolejnej specjalizacji w trybie rezydentury.

Czy mogę złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli mam rozpoczętą specjalizację w innej dziedzinie medycyny w trybie pozarezydenckim?
Tak, ale w przypadku zakwalifikowania się, lekarz będzie zobowiązany, w okresie wydawania skierowań o odbywanie specjalizacji, z jednej specjalizacji zrezygnować.

Czy mogę złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w innym województwie w tej samej dziedzinie medycyny w trybie rezydentury, jeżeli od dnia rozpoczęcia specjalizacji nie upłynął rok?
Nie, zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny przez lekarza rezydenta jest możliwa nie wcześniej niż po upływie jednego roku, z wyjątkiem sytuacji, w których jednostka szkoląca uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania niezbędne do prowadzenia tego szkolenia.

Kiedy i gdzie publikowane są liczby przyznanych miejsc szkoleniowych na dane postępowanie kwalifikacyjne?
Liczbę przyznanych rezydentur minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza poprzes SMK oraz na swojej stronie internetowej na 21 dni przed 28 lutego/30 września, a w zakresie pozostałych miejsc wojewoda poprzez SMK oraz na swojej stronie na 14 dni przed 28 lutego/30 września.

Czy mogę ubiegać się o rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury, jeśli posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, ale szkolenie odbywałam/em w trybie pozarezydenckim?
Nie. Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty, niezależnie w jakim trybie realizowane było szkolenie w poprzedniej specjalizacji.

Czy mogę ubiegać się o rozpoczęcie specjalizacji w dwóch dziedzinach medycyny?
Nie. Na dane postępowanie kwalifikacyjne można złożyć dwa wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – jeden w trybie rezydentury, drugi trybie pozarezydenckim, ale tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie.

Czy będzie rozpatrzony wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny, w której nie przyznano miejsc szkoleniowych?
Nie. W tej sytuacji wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Czy jest możliwość przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia rezydentury?
Nie. W postępowaniu kwalifikacyjnym na rezydenturę naliczane są wyłącznie punkty z LEK/LDEK lub LEP/LDEP.

Czy powinno się powiadomić o rezygnacji z ubiegania się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trakcie postępowania kwalifikacyjnego?
Tak. Lekarz może złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym najpóźniej na 5 dni przed końcem postępowania kwalifikacyjnego.

Do kiedy wydawane są skierowania do rozpoczęcia specjalizacji?
Skierowania do rozpoczęcia specjalizacji wystawiane są w systemie SMK w ciągu 30 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.

Czy trzeba składać podanie o przyznanie niewykorzystanego miejsca szkoleniowego?
Nie, nie składa się podania. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyznanie niewykorzystanego miejsca rezydenckiego lub pozarezydenckiego najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć rezygnację do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Do kiedy najpóźniej należy rozpocząć specjalizację?
Szkolenie należy rozpocząć w ciągu trzech miesięcy od daty skierowania.

Podziel / Share
04.06.2014, Ilość wejść: 39598, Rejestr zmian
do góry