Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

03.01.2019

Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji

Przepisy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 599)
  wprowadziły możliwość uzyskania tytułu specjalisty przez magistrów bez konieczności odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Minister Zdrowia na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów[1]. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  drogą pocztową. Adres Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest następujący: ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa. Sprawy dotyczące wniosków o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego prowadzi Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym CMKP tel. 22 560 10 51.

 

Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;

2) kopię:

a) dyplomu ukończenia studiów wyższych,

b) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,

c) dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji.

 

Wniosek, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, oraz załączone do niego dokumenty, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Zweryfikowany pod względem formalnym wniosek Dyrektor CMKP przekazuje, wraz z załączonymi do niego dokumentami zespołowi ekspertów, w celu wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.

Zespół ekspertów przekazuje Dyrektorowi CMKP stosowną opinię niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Zespół opiniuje wnioski nie rzadziej niż raz na kwartał. Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem i dołączonymi do niego dokumentami do Ministra Zdrowia.

 

Osoba, która uzyskała decyzję Ministra Zdrowia może:

1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, którzy opracowują programy specjalizacji,

2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji,

3) wchodzić w skład zespołu kontrolującego jednostki szkolące w zakresie prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego.

 

Ponadto decyzja Ministra Zdrowia uprawnia do złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Następnie konieczne jest złożenie w systemie wniosku o modyfikację uprawnień oraz osobiste zgłoszenie się do urzędu wojewódzkiego z wydrukowanym wnioskiem, dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów - w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście B, II piętro pok. 268). Po zatwierdzeniu wniosku o modyfikację uprawnień możliwe jest podejmowanie dalszych czynności w SMK - w tym złożenie wniosku
o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

 

 

[1] Art. 28 i 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 599)

 

Podziel / Share
03.01.2019, Ilość wejść: 1920, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry