Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

19.06.2017

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji dla magistrów
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - informacje ogólne

 

 

Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia regulują przepisy Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 786).

Warunki jakie powinna spełnić osoba, która zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne:

 

 • złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne
 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku wskazanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 1217).

 

Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia (wynikające z załącznika nr 2 do rozporządzenia)

Lp.

 Dziedziny specjalizacji:

 Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

1

 epidemiologia

 biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki,  psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii

2

 fizyka medyczna

 fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej

3

 inżynieria medyczna

 automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki

4

 neurologopedia

 logopedii

5

 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

6

 psychologia kliniczna

 psychologii

7

 zdrowie publiczne

 administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

8

 zdrowie środowiskowe

 biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

9

 mikrobiologia

 biologii, biotechnologii, mikrobiologii

10

 toksykologia

 biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka

11

 przemysł farmaceutyczny

 biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka

12

 radiofarmacja

 biologii, chemii

13

 surdologopedia

 logopedii

14

psychoseksuologia

psychologii

15

embriologia kliniczna

biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej

16                

 

psychoterapia dzieci
i  młodzieży      

                                        

psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim

          

zakwalifikować się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów  na kierunku innym niż określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia przy czym wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego

Osoba, która wykonywała co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji
w dziedzinie zdrowia publicznego, w celu uzyskania zgody na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa w formie papierowej wniosek do dyrektora CMKP.

Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii w sprawie wykonywania czynności zawodowych, przekazuje wniosek zespołowi ekspertów. Zespół ekspertów przekazuje Dyrektorowi CMKP opinię niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Dyrektor CMKP na podstawie opinii, w drodze decyzji wydaje zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego
w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo odmawia jej wydania. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Komórką organizacyjną w CMKP realizującą sprawy dotyczące uzyskania zgody dyrektora CMKP na odbywanie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest Dział Uznawania kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym. Korespondencję do działu kierować należy na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; natomiast siedziba działu znajduje się przy ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie. 

 

 

Inne warunki do rozpoczęcia specjalizacji:

 • W celu przystąpienia do specjalizacji uzupełniającej kandydat powinien posiadać specjalizację I stopnia wskazaną
  w załączniku nr 3 do rozporządzenia

Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia

 

 Dziedziny ochrony zdrowia

 

Rehabilitacja ruchowa

Zdrowie publiczne

Analityka sanitarna

 Zdrowie środowiskowe

 

 Zdrowie publiczne

Higiena i epidemiologia

 Zdrowie środowiskowe

 

 Zdrowie publiczne

 

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Epidemiologia

Medycyna społeczna

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Epidemiologia

 

 Zdrowie środowiskowe

 

 Zdrowie publiczne

Organizacja pomocy społecznej

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Zdrowie publiczne

Psychologia kliniczna

 Psychologia kliniczna

 

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Zdrowie publiczne

 

 

Składanie dokumentów

 

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

- założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  https://smk.ezdrowie.gov.pl/
w celu dokonywania czynności w tym systemie 

- potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się w pok. 268 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
wraz z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.


 

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK
 • załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego (np. zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
 • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.
   

Terminy postępowań kwalifikacyjnych

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji dla osób w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Informację na temat liczby wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne wojewoda ogłasza w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie ochrony zdrowia i tylko w jednym województwie.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną  złożonych dokumentów
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych


W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia - 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów
 • posiadanie:
  • stopnia naukowego - 2 punkty
  • tytułu naukowego - 5 punktów
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji - 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów


W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu (lub jego elektronicznej kopii) poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych ogłoszonych w SMK na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia magistra za pomocą SMK.

 

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:

Osoba, która nie została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK. 

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.

 

Dodatkowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskać można pod numerem telefonu

22 695 64 77.

Podziel / Share
19.06.2017, Ilość wejść: 8676, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry