Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

20.10.2011

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji rozpoczętych przed 2017 r.
 • Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wydaje kartę specjalizacji. O miejscu i terminie odbioru karty specjalizacji każda osoba zakwalifikowana jest zawiadamiana indywidualnie.
 • Karta specjalizacji  z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.
 • Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w karcie specjalizacji należy zgłaszać niezwłocznie do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 • W przypadku zniszczenia lub utraty karty specjalizacji po duplikat należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Przebieg specjalizacji rozpoczętych od 2017 r. 

 • Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej "EKS" oraz określa w niej planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
 • EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego.
 • Osoba zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty okreslonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Uwaga:
W tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację.
Specjalizacje są prowadzone zgodnie z programami zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia i kończą się złożeniem egzaminu państwowego.

 

 


Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych przed 2017 r.

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • czas trwania specjalizacji przedłuża kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji 


2. dla specjalizacji rozpoczętych począwszy od 2017 r.

 • ustawodawca nie przewidział możliwości przedłużenia specjalizacji

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych przed 2017 r.

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż  6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji
 • czas trwania specjalizacji skraca kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji 


2. dla specjalizacji rozpoczętych począwszy od 2017 r.

 • osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem części programu szkolenia specjalizacyjnego kursów lub staży odbytych w kraju lub za granicą w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne i obniżenie wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ukończenia kursu albo stażu do dnia złożenia tego wniosku nie jest dłuższy niż 5 lat

 

Podziel / Share
20.10.2011, Ilość wejść: 4910, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry