Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

25.04.2017

Przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego

Do egzaminu może zostać dopuszczony magister, który odbył specjalizację, złożył komplet dokumentów do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz uzyskał pozytywną weryfikację Konsultanta Krajowego złożonej dokumentacji.

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego są następujące:

- przed sesją wiosenną - do 15 stycznia

- przed sesją jesienną - do 15 lipca

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się do urzędu z dokumentami:

  • przed 10 grudnia – do sesji wiosennej
  • przed 10 czerwca – do sesji jesiennej

Celem przystąpienia do PESOZ należy złożyć do urzędu wojewódzkiego następujące dokumenty:

  • wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, wydrukowany z systemu SMK (www.smk.ezdrowie.gov.pl) i podpisany
  • kartę specjalizacji z:

- potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,

- potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,

- opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji wystawioną przez kierownika specjalizacji,

- zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,

  • zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kopie i oryginały do wglądu)
  • kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza),
  • potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji (dostępnym na stronie CMKP – www.cmkp.edu.pl); zaświadczenie z języka obcego musi być wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej.
  • dokument potwierdzający odbycie stażu podstawowego w następującym wymiarze:

epidemiologia

1600 godzin dla specjalizacji podstawowej

1000 godzin dla specjalizacji uzupełniającej

 

fizyka medyczna

3000 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji

 

mikrobiologia

3200 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji

 

psychologia kliniczna

1100 godzin dla specjalizacji podstawowej

550 godzin dla specjalizacji uzupełniającej

 

Staż podstawowy wynika z zatrudnienia osoby realizującej program specjalizacji.

 

  • dokumentację potwierdzającą wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji:

epidemiologia – artykuł poglądowy lub oryginalny na temat uzgodniony z kierownikiem specjalizacji, który należy przedstawić kierownikowi specjalizacji najpóźniej na dwa miesiące przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego w celu uzyskania stosownego zaliczenia. Osoba specjalizująca się zalicza również przygotowany indywidualny projekt badawczy w ramach jednego z wybranych przez siebie modułów u osoby prowadzącej moduł.

fizyka medycznapraca poglądowa lub oryginalna, która po akceptacji kierownika specjalizacji powinna zostać przedstawiona na forum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej lub na forum Komitetu Fizyki Medycznej PAN.

mikrobiologia – praca poglądowa lub oryginalna z dziedziny mikrobiologii lub zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  która powinna zostać opublikowana w czasopiśmie lub wygłoszona w formie referatu na posiedzeniu towarzystwa naukowego, konferencji lub w czasie innego posiedzenia. Praca poglądowa lub oryginalna zostaje przedłożona kierownikowi specjalizacji do zaliczenia w drugiej połowie kształcenia specjalizacyjnego.

psychologia kliniczna - praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji na miesiąc przed zakończeniem bloku szczegółowego. Dodatkowo osoby kończące specjalizację składają studium przypadku wybranego z praktyki klinicznej, zaakceptowane i podpisane przez kierownika specjalizacji. Zgodnie z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej - jeden egzemplarz studium zostaje złożony w urzędzie wojewódzkim, natomiast drugi (również podpisany przez kierownika specjalizacji) należy przywieźć na egzamin.

Wytyczne merytoryczne dotyczące studium przypadku znajdują się na stronie internetowej: https://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13

zdrowie publiczne - praca poglądowa lub oryginalna z dziedziny zdrowia publicznego zaliczona przez kierownika specjalizacji; opublikowana w czasopiśmie fachowym o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym ewentualnie wygłoszona na ogólnokrajowej konferencji naukowej i opublikowana w materiałach konferencyjnych. Osoba specjalizująca się przygotowuje także pracę dyplomową (forma pracy zależy od wyboru tematyki może to być np. raport, analiza, plan). Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierownik kursu lub upoważniona przez niego osoba. 

Uwaga!
Niniejsza lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów wymaganych do PESoz.

W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Dokumenty należy składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.

Po weryfikacji formalnej i przyjęciu dokumentów przez Urząd Wojewódzki są one przesyłane do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego Wojewoda potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i zawiadamia magistra o rozstrzygnięciu za pomocą SMK, uprawniając go w ten sposób  do złożenia  – także za pomocą SMK – wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego możliwe jest wypełnienie wniosku o przystąpienie do PESoz.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny  odbywa się:
- w sesji wiosennej - od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
- w sesji jesiennej - od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

Podziel / Share
25.04.2017, Ilość wejść: 8290, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry