Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje dla starostów/prezydentów miast

Zasób stworzą nieruchomości przejęte lub nabyte od:

 • starostów/prezydentów,
 • lasów państwowych,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Agencji Mienia Wojskowego,
 • jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, spółek Skarbu Państwa,
 • Polskich Kolei Państwowych, Poczty Polskiej.

Organy właściwe zobowiązane zostały do stworzenia i przekazywania corocznych wykazów, stanowiących zbiór informacji o nieruchomościach Skarbu Państwa.

Sporządzenie i przesłanie wykazu nie oznacza przekazania ujętych nim nieruchomości do gospodarowania przez KZN. Dopiero po zapoznaniu się przez KZN ze szczegółowymi informacjami o nieruchomościach, wybrane z nich będą mogły być przekazane, za porozumieniem stron, do Zasobu na cele mieszkaniowe. W przypadku sporu o przeznaczeniu danej nieruchomości przesądzi Prezes Rady Ministrów. Przekazanie nieruchomości do gospodarowania KZN następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym według wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.

Przygotowane przez starostów wykazy zostaną sprawdzone przez Wojewodę pod względem:

 • zgodności z rozporządzeniem
 • kompletności danych
 • dołączenia opinii o nieruchomościach, których przekazanie KZN może znacząco utrudniać realizację zadań ustawowych tego organu lub w ocenie organu właściwego jest niezasadne.

Wzór wykazu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

 

Terminy i skutki niekompletności lub nieprzekazania wykazów

Ustawa umożliwia wyłączenie nieruchomości z Zasobu gospodarowanego przez KZN, tak poprzez zwrot nieruchomości organowi, który ją przekazał, jak również, na uzasadniony wniosek uprawnionego ministra lub wojewody. Wyłączenie może nastąpić w celu wykorzystania na cel publiczny, cele rolnicze, leśne, obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby mieszkaniowe żołnierzy.

Do zasobu KZN nie mogą wejść nieruchomości:

 • do których zgłoszono roszczenia
 • gdy toczą się wobec nich postępowania administracyjne i sądowe dotyczące ustalenia własności lub użytkowania wieczystego.

Jeśli wykorzystanie nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, to wejście ich do zasobu jest możliwe tylko, gdy są one niezbędne do realizacji inwestycji mieszkaniowej i jest zgodne to z zasadami prawidłowej gospodarki.

Z dniem przekazania nieruchomości do Zasobu KZN staje się jej zarządcą i ponosi koszty z tym związane. Oznacza to m.in., że Prezes KZN może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem ustawowych terminów. Dzieje się tak, jeżeli wypowiedzenie umowy jest konieczne lub umożliwi wykorzystanie nieruchomości na cel mieszkaniowy lub na realizację uzbrojenia technicznego niezbędnego dla inwestycji mieszkaniowych. Wypowiedzenie i rozwiązanie umów wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności finansowej przez KZN za podejmowane działania, np. koniecznością wypłacenia środków związanych z nakładami poniesionymi na nieruchomość przez jej najemcę, dzierżawcę czy użytkownika.

 

 

Podziel / Share
12.10.2017, Ilość wejść: 1094, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry