Pomoc dla niepełnosprawnych

Regulamin konkursu filmowego dla szkół podstawowych

Regulamin konkursu dla szkół podstawowych

Regulaminu konkursu „Ku Niepodległości”

 

 

I.  Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Ku niepodległości”, zwanego dalej „Konkursem” jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”.

 

II.  Cel i tematyka konkursu

Konkurs na najlepszą filmową inscenizację historyczną, dotyczącą stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

II.  Uczestnicy konkursu

Konkurs Wojewody Mazowieckiego skierowany jest do Szkół Podstawowych województwa mazowieckiego. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie inscenizacji historycznej (nieznane i niezwykłe historie dotyczące odzyskania niepodległości), nagranie jej i przesłanie  pod wskazany adres e-mail’owy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Filmiki z historycznymi inscenizacjami prezentowane  będą  na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na Facebooku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

III.  Zgłaszanie prac

1. Prace przesłać należy w formie pliku video w formacie mp4  na adres: niepodleglosc@mazowieckie.pl.

2. Długość materiału video – maksymalnie 7 minut

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.

4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

  • dane osoby reprezentującej uczestnika (imię, nazwisko, adres),
  • numer telefonu, adres e-mail,
  • tytuł pracy.

5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 czerwca 2018r.

6. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane.

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

Zamieszczenie pracy na stronie internetowej i mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych, z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji  na wykorzystywanie pracy.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w przesłanym materiale filmowym i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w Internecie. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace nadesłane do Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po terminie upływu nadsyłania prac i będzie brało pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych prac.

3. Trzy pierwsze pracy wybrane przez Jury, zostaną nagrodzone.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach Organizatora.

V.    Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

  • za zajęcie I miejsca –  kamera video z osprzętem
  • za zajęcie II miejsca – kamera video z osprzętem
  • za zajęcie III miejsca – kamera video z osprzętem

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

3. Zwycięzcy będą mogli zaprezentować swoje inscenizacje na scenie Teatru w Siedlcach w dniu 3 października 2018r.

VI.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mazowieckie.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

 

Podziel / Share
23.04.2018, Ilość wejść: 1747, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry