Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

05.02.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2015r. Warszawa

 Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2015r. - Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 27.01.2015r.  

stwierdzenie nieważności uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastków Kościelny" w części dotyczącej ustaleń załącznika nr 1 do uchwały, stanowiącego tekst studium, zawartego w:

- Rozdziale 18 pn. "Polityka przestrzenna jako element polityki rozwoju gminy Miastków Kościelny" , lit. b pn. "Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Miastków Kościelny"  w zakresie w jakim na terenach rolnicznych oznaczonych symbolem R dopuszcza do budowy, a także rozbudowy i nadbudowy budynków w zabudowie zagrodowej, w ramach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;

-Rozdziale 26 pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego"  w zakresie sformułowania: "Plan obejmować powinien wskazaną w studium przestrzeń publiczną Rynku, a także nowe tereny inwestycyjne"


 

 

2 02.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Borowie, Jaźwiny  
3 02.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Chromlin, Laliny, Nowa Brzuza  
4 02.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej część I - w części dotyczącej ustaleń § 2 pkt 2, 12, 13, 15, i 16  
5 12.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna  
6 05.02.2015r. stwierdzenie nieważności § 5 uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr IV/16/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki  
9 11.02.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 8 uchwały;

-§ 14 ust. 2 uchwały;

-§ 14 ust. 4 pkt 2 uchwały;

-§ 15 ust. 3 pkt 2 uchwały;

-§ 15 ust. 3 pkt 3 uchwały;

-§ 16 ust. 1 uchwały w zakresie sformułowania „ (...) na warunkach określonych przez zarządcę drogi (...) ";

-§ 16 ust. 5 pkt 2 uchwały;

-§ 19 pkt 3 lit. d tiret drugie uchwały;

-§ 20 pkt 3 lit. d tiret drugie uchwały.

 
10 17.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki sektor C, w części  
11 24.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk  
12 17.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzegowo  
13 24.02.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/30/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebiowni i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w zakresie:

-ust. 1 od pkt 5 do 12 załącznika nr 1 do uchwały

-ust. 1 pkt 3, 5, 12 do 15 załącznika nr 2 do uchwały

-ust. 1 pkt 4, 5, 7, 9 do 11 załącznika nr 3 do uchwały

-ust. 1 pkt 3, 5, 8, 9 i 10 załącznika nr 4 do uchwały

 
14 11.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, w zakresie załącznika Nr 1 do uchwały, w części dotyczącej jednostki redakcyjnej VI. Określenie zasad wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz VII. Określenie zasad cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
15 24.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/28/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o numerze ewidencyjnym 115/3 z obrębu ewidencyjnego nr 69  
17 27.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 14/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obszaru gminy Żuromin obejmującego część wsi Wiadrowo i Dąbrowa  
18 27.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 15/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiadrowo i Brudnice - tereny elektrowni (turbin) wiatrowych  
20 05.03.2015r.

stwierdzenie nieważności  uchwały Nr 24/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów w zakresie § 2 w ust. od 1 do 6 w części dotyczącej odpowiednio określeń (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5 i załącznik nr 6 ) oraz załączników do uchwały od nr 1 do nr 6, jako podjętych z naruszeniem art. 20v w związku żart. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

 
21 03.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 5.IV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wiązowna w zakresie : § 2 pkt 3 i pkt 8, § 4 pkt 1 i pkt 5, § 5 pkt 1.

 
22 26.02.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy Leszno z dnia 4 lutego 2015 r.:

-Nr VI/17/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno,

-Nr VI/18/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
24 03.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej  w Przasnyszu z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "BŁONIE II", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 3 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, stosownie do art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

-§ 3 ust. 9 uchwały;

-§ 10 ust. 11 zd. 2 uchwały;

-§ 15 ust. 3 zd. 2 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1ZL i 2 ZL;

-§ 15 ust. 18 uchwały
 
25 03.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 5/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Boleslawek, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 5 ust. 1 pkt 12 uchwały;

-§ 31 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie, w jakim odnosi się do terenów lasów oznaczonych symbolami: od 1ZL do 19ZL;

-§ 34 uchwały oraz części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 2MN, 4MN, 6MN i 10MN w zakresie, w jakim dopuszczają w „obszarze ograniczonej zabudowy i zagospodarowania" do lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;

-§ 37 uchwały oraz części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 6R, 7R i 8R w zakresie, w jakim dopuszczają w „obszarze ograniczonej zabudowy i zagospodarowania" do lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;

-§ 37 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) pow. działki (...) ".

 
26 05.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 18/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Radzymin-obręby Arciechów, Popielarze, Stare Załubice, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 5 ust. 5 uchwały w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1.ML, 2.ML, 4. ML i 5. ML w zakresie w jakim są one położone w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

- § 19 uchwały oraz części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami 1.ML, 2.ML, 4. ML i 5. ML w zakresie w jakim są one położone w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

 
27 18.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/84/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych w części § 1 uchwały od wyrażenia "oraz na części (...)"  
30 06.03.3015r. twierdzenie nieważności uchwały Nr IV/15/15 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Łaskarzewie ze strefą sanitarną  
31 10.03.2015r.

stwierdzenie nieważności § 4 Załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr IV/20/2015 w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.

 
32 10.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V.21.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cześci wsi Ustanów  
33 10.03.3015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr IV/21/2015 z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn w 2015r.   
34 18.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V.59.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Brwinów część obszaru wsi Żółwin - działki nr ew. 22/3 i 22/4 uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 173-III  z dnia 2 czerwca 2000 r., w części  
35 20.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV - 33/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 
36 18.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015 r. Nr V/31/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Michałowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2015, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 31 i art. 46 ustawy o samorządzie gminnym  
37 20.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w zakresie § 2 pkt od 1 do 4 w części dotyczącej odpowiednio sformułowań (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4) oraz załączników od 1 do 4 do uchwały, jako podjętych z naruszeniem art. 20v w związku z art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

 
38 20.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Iłowie Nr 32/V/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: zmiany i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminy od § 2 uchwały w brzmieniu „Uchwala się tekst jednolity Statutu Iłów w następującym brzmieniu:" do § 135 uchwały w brzmieniu „Traci moc uchwała Nr 77/11/2002 z dnia 4.12.2002 r., oraz uchwała Nr 28/IV/2015 z dnia 06.02.2015 r. Rady Gminy w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłów".

 
39 20.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/28/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 20.02.2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2015 rok  
40 18.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr III.0007.24.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26.02.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica na 2015 rok  
41 25.03.2015r. stwierdzenie nieważności  uchwały Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi  
42 20.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.02.2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r.  
43 24.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 55/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 118/VII/2011 z dnia 20.04.2011 r. dla terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem 18.MN/U.

 
44 20.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy, w części dotyczącej ustaleń § 7 uchwały oraz części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 3.MN i 4.MN, usytuowanych w granicach strefy ochrony wałów przeciwpowodziowych.  
45 24.03.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 56/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr 1239/LVIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2002 r. (Dz. Urz .Woj. Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002 r.), dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8.

 
46 20.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 57/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków  
47 20.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 58/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków  
49 26.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/27/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca Gminy Kampinos w zakresie § 2 ust. 2 lit. a oraz § 3 w części dotyczącej wskazania jako beneficjentów programu mieszkańców zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Kampinos  
50 25.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki  
51 8.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V.38.2015. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Nadarzyn  
52 1.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 24/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewid. 617/1 i 617/2) w części  
53 1.04.2015r. stwierdzenie nieważności załącznika do uchwały Nr V-21/2015 rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołomin  
54 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 38/V/20156 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie  
56 9.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie i niewłaściwe załatwienie sprawy przez Burmistrza Łomianek.  
57 8.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Zachodniego  
58 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V.49.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina - część A, gmina Halinów, w części.  
59 8.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/28/2015 rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Bolesty w części.  
60 10.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały V/18/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szelków  
61 10.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów  
63 9.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą "Dom Kultury w Łomiankach" oraz nadania statutu.  
64 10.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/25/2015 rady Gminy Jakubów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1.04.2015 roku do 31.03.2016r."  
65 16.04.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Łomianek

oraz Zarządzenia Burmistrza Łomianek nr RKA.0050.41.2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego masową imprezą sportową

 
66 10.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Brochów jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  
67 15.04.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Raszyn Nr 37/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora "Centrum Kultury Raszyn" w Raszynie  
69 20.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana w części.  
70 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 33/X/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr ewid. 70/5 i 70/17 oraz 118, 119 i 120 położonych w miejscowości Załuski, gmina Załuski  
71 15.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk"  
72 24.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.  
73 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Izabelin na lata 2015-2017  
74 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/137/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej - część I.  
75 24.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 32/X/2015 rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin, w części ustaleń.  
76 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Dobre z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre"  
77 24.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przygotowania alternatywnej budowy sala/hali gimnastycznej w Pustelniku  
78 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.  
79 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI.59.2015 rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2015 r.  
80 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn  
81 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek  
82 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/60/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki  
83 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryf dla odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych.  
85 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów w części.  
86 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI.43.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa  
87 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr KE.V.0007.39.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2015 roku w zakresie § 12 ust. 3 Programu.  
88 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.  
89 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/55/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015 . zmieniającej uchwałę w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Legionowo.  
90 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.  
92 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 56/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.  
93 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności § 3 w zakresie słów "z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego" uchwały Nr V/25/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.  
94 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ciechanów w części.  
96 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI.2.2015.Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania obiektów w jednostkach organizacyjnych Gminy Halinów.  
97 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 61/VI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015 r.  
99 11.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/50/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta.  
100 5.05.2015r. stwierdzenie nieważności § 1 w zakresie punktu 5 - 11 uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji.
101 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/24/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2015 r."  
102 5.05.2015r. stwierdzenie nieważności ust. 7 Załącznika Nr 1; (...) uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek.  
104 20.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Przystałowice Duże, w części ustaleń  
105 25.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 130/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska, w części ustaleń  
107 25.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew  
108 29.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Wyszokwie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Stefana Okrzei dl działek nr 5822/25, 6280/3, 6280/2, 4696/7, 4696/6 oraz części działek nr 6280/1 i 4696/10 w części ustaleń zawartych w tekście oraz rysunku planu miejscowego, dotyczących jednostki terenowej 1.MW, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
109 25.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Kochanowskiego, w części dotyczącej ustaleń § 5 pkt 5 i 6 uchwały  
110 20.05.2015r. stwierdzenie nieważności § 20 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek.  
113 20.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 66/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra, w części dotyczącej ustaleń § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały.  
115 2.06.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 73/VIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie część III w części dotyczącej ustaleń § 6 pkt 9 uchwały.

 
119 08.06.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Michałówice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Pruszkowska" na terenie obrębu geodezyjnego Granica, w części ustaleń.

 
120 02.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/44/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Kamelskiego" na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś, w części ustaleń.  
121 08.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/45/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Komorów - część I", w części ustaleń.  
122 08.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/195/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej - część I, w części ustaleń.  
123 08.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zaręby Kościelne, obejmujący części wsi: Kępiste, Borowe, Rostki Daćbogi, Niemiry, Kańkowo Piecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria".  
124 29.05.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki części nieruchomości położonej w miejscowości Kluki.  
125 29.05.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 zd. 2 uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej we wsi Stojadła na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach w zakresie słów "zobowiązuje się Wójta Gminy do podjęcia czynności formalno-prawnych związanych w zwarciem aktu notarialnego w zakresie objętym § 1."  
128 12.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie części obszaru wsi Błonie Wieś", w części dotyczącej ustaleń § 5 ust. 1 pkt 8 zd. 1 uchwały, w zakresie sformułówania: "(...) terenu (...) lub inwestycyjnej (...)".  
129 15.06.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie odwołania Pani Katarzyny Jackowskiej z funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie.  
130 12.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Bodycha" w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Reguły", w części ustaleń.  
131 12.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska", w części dotyczącej ustaleń § 2 pkt 3 uchwały.  
132 18.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII/65/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 maja 2015 r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Cendrowice".  
133 23.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Targowa.  
134 03.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 76/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestzennego "BLOKI", dla części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie.  
135 24.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa, w części dotyczącej ustaleń.  
136 01.07.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 87/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015 r. "w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie", w części dotyczącej ustaleń:

- § 3 pkt 6 uchwały;

- § 3 pkt 8 uchwały.

 
138 29.06.2015r. stwierdzenie nieważności pkt 13, 14 i 15 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr VIII/83/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Punktu Obsługi Rowerzysty w Arenie Legionowo.  
140 26.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 92/VII/8/2015 Rady Miejskiej w Konstancinie - Jeziorna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie lokalizacji przedszkola - z uwagi na brak podstaw prawnych do jej podjęcia.  
141 01.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 85/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015 r." w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującego część obrębu Cegielna na terenie gminy Razymin.", w części ustaleń.  
143 03.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/55/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C, działka Nr 1033", w części ustaleń.  
144 03.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI.102.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r.w sprawie uchwalenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów - część obejmująca jednostkę administracyjną - miejscowość CZUBIN, w części ustaleń.  
145 01.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 86/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015 r. "w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słupno, gmina Radzymin", w części ustaleń.  
146 14.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/67/15 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia
19 czerwca 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 19,20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin - Kępa
w gminie Magnuszew", w części ustaleń.
 
147 16.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX.72.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cisie - część A, gmina Halinów", w części ustaleń.  
148 23.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia
19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Teren A" położonego w sołectwie Izabelin gmina Mogielnica.
 
150 23.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 50/X/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 czerwca 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza".  
151 16.07.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin, w zakresie słów: "Zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Leoncin lub".  
152 14.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/58/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia
12 czerwca 2015 r. "w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie
i Nieskórz".
 
153 23.07.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Stare Babice - południowa strona ulicy Koczarskiej", w części dotyczącej ustaleń:

- § 5 pkt 5 uchwały;

- § 5 pkt 7 uchwały.

 
154 23.07.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/64/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Stare Babice - w rejonie ulicy Mizikowskiego", w części dotyczącej ustaleń:

- § 5 pkt 5 uchwały;

- § 5 pkt 7 uchwały.

 
155 23.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/84/215 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Karolina - rejon drogi krajowej nr 50, w części ustaleń.
 
157 23.07.2015r. stwierdzienie nieważności uchwały Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek - część wschodnia I, w części ustaleń.
 
158 28.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/7/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Internatu w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego przy ul. Budowlanych 14 w Górze Kalwarii  
159 30.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
25 czerwca 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - tereny dawnej jednostki wojskowej - etap I", w części ustaleń.
 
160 30.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX.81.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miata Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy - obszar II,  w części ustaleń.
 
163 28.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ROLNICZA II", w części ustaleń.
 
164 30.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/42/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca  2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Krzyżówka", w części ustaleń.  
165 28.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/51/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn".
 
166 31.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki, Żeleźnia, w zakresie ustaleń.
 
167 30.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
25 czerwca 2015 r. w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr 660, 718/1, 718/2, 719/5 położonych
w obrębie Glinojeck, w części ustaleń.
 
168 31.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla obszaru działek nr 164, 165 i 166 oraz części działek
nr 179, 180 w Ogonowie.
 
169 28.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 74 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 73, 116, 75 obręb Rembertów,
gmina Tarczyn", w części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 2.E.
 
170 28.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015 r. "w sprawie uchwaleniia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Many i części obrębu Borowiec", w części dotyczącej ustaleń § 9 pkt 2 uchwały.  
172 30.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIX/51/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprwie zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sońsk  
173 31.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/85/91 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia
11 grudnia 1991 roku w sprawie zagospodarowania obiektu w Łomiankach  - Burakowie
po likwidacji przedszkola samorządowego.
 
174 03.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015r. "w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk w sołectwie Bierwce", w części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do jednostki terenowej MR, usytuowanej w granicach dokonywanej zmiany.  
175 31.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/49/2015 Rady Mieskiej w Kałuszynie z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn w części: § 1, § 8 ust. 4, 5, 6, § 9 ust. 3, § 15.
 
176 03.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
25 czerwca 2015 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Zygmuntowo, Wola Młocka, Malużyn, Ogonowo, Ościsłowo, Kowalewsko, Sadek, Śródborze, Dukt i Działy",
w części ustaleń.
 
177 31.07.2015r. stwierdzenie nieważności uhwały Nr VIII.48.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2015r. "w sprawie: uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dla terenów w miejscowości Leonów", w części ustaleń.
 
179 06.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 118/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola, w części.  
180 11.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 215/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej, od północy, północnymi granicami działek o nr ew. 2/166, 2/178 z obr. 4
od wschodu, wschodnią granicą działki o nr ew. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z obr. 4, od południa północną linią rozgraniczającą
ul. Energetycznej.
 
181 06.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 122/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku - z uwagi na istotne naruszenie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).  
182 11.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Regimin z dnia 30 lipca 2015 r. Nr X/47/15
w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)
z terenu gminy Regimin.
 
184 28.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnias 24 lipca 2015 r. "w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maciejowice", w części ustaleń.  
185 7.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów  
186 7.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/67/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bońki, Brody gmina Płońsk w części ustaleń § 17 i § 18.  
187 8.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/66/2015 rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk, w części ustaleń § 15 ust. 4.  
188 8.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 54/IX/2015 rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe gmina Gostynin, w części ustaleń § 5, § 9, § 11, § 13.  
190 7.09.2015 r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin, gmina Płońsk  
191 16.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/354/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Bemowo m.st.  Warszawy, w części § 1 pkt 1 tej uchwały, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.)  
192 29.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/103/ Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jabłonna, w zakresie ust. 2 oraz ust. 3 załącznik Nr 1 do uchwały, ust. 2 oraz ust. 3 załącznika Nr 2 do uchwały oraz ust. 1 pkt 4, 6, 7 i 8, ust. 2 oraz ust. 3 załącznika Nr 3 do uchwały.  
193 21.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 sierpnia 2015r.  w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Góra Kalwaria  
194 21.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Piastowie z 25 sierpnia 2015 r. Nr XI/66/2015 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, w zakresie § 3 pkt 3  
196 29.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/48/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia             27 sierpnia 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zaręby Kościelne, obejmujący części wsi: Kępiste Borowe, Rostki Daćbogi, KańkowoPiecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria.  
197 21.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/43/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu  
198 22.09.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 września 2015 r. :

- Nr SR.IX.0007.93.2015 w sprawie wyrażenia zgody na podział oraz zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Ruda w części § 2 w zakresie sformułowania "którego koszty pokryje właściciel działek nr 335/2 336/2";

- Nr SR.IX.0007.94.2015 w sprawie wyrażenia zgody na podział oraz sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Celinów w części § 2 ust. 1 oraz ust. 2 w zakresie sformułowania "którego koszty zostaną pokryte przez kupującego ".

 
199 22.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2015 r.       Nr XV.133.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i niedopełnienie obowiązków przez Burmistrza Gminy Brwinów  
200 29.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dębe Wielkiie z dnia 3 września 2015 r.         Nr KE.IX.0007.89.2015 w sprawie zwalczania rośliny gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Dębe Wielkie  
202 29.09.2015r. stwierdzenie ieważnosci uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie ustaleń.  
203 7.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/108/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/458/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka  
205 7.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/128/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r.   "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego          w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach"  
206 30.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 139/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r. "w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola", w części dotyczącej § 1 uchwały, w zakresie symbolu literowego "(...) E, (...)"  
207 7.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/66/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część Ia  
208 2.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII.55.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi: Bielino, Dąbrowa, Janowo, Komorowo, Lubiel Nowy, Nury, Ochudno, Plewica, Porządzie, Rogóźno, Rząśnik, Wielątki Folwark, Wincentowo, Wólka Folwark, Wielątki Nowe, Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik  
209 19.10.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 68/XI/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory, w zakresie ustaleń:

- § 15 uchwały oraz w części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w odniesieniu do działek o numerach ewidencyjnych: 3693/2, 3693/8 i 3693/12 z obrębu Zatory;

- § 15 ust. 2 pkt 7 uchwały.

 
210 19.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI.67.2015 Rady Gminy w Przytyku z dnia 9 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola  
211 19.10.2015r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 w części "..., które jest ważne do czasu zawarcia umowy o korzystanie z przystanków, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszejgo regulaminu", § 4, § 6 i § 11 załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew, a także załącznika Nr 1 i 2 do Reglaminu określającego waarunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karczew  
212 20.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/65/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin  
213 22.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/64/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 września w sprawie przyjęcia Zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin, w zakresie § 2, § 3, § 4 ust. 4 i 5, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 3 załącznika do uchwały  
216 9.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Klembów Nr IX.106.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie na działalność Wójta Gminy Klembów  
218 12.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/32/2015 Rady Gminy Trojanów z dnia 11 września 2015 r. "w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów."  
219 13.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego działki nr ewid. 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 253/11, 253/12, 253/115, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19, 253/20 w miejscowości Zboiska, w części ustaleń  
220 19.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego frahment miejscowości Kuklówka Radziejowicka i Budy Józefowskie, w zakresie części ustaleń.  
221 19.10.2015r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XI.76.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015 r. "w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ustanów", w części ustaleń.  
222 16.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/123/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Jacka Jaglaka z 24 sierpnia 2015 r. na działania Prezydenta Miasta Legionowo  
223 19.10.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 232/2015 Burmistrza Wołomina z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Wołóminie z zajmowanego stanowiska  
224 23.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII.44.2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015 r. "w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo  
225 20.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia  24 września 2015 r.    Nr XII/111/15 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 9 utworzonego na terenie miasta Wyszków w części dotyczącej § 27 ust. 8  
226 21.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015 r.            Nr X/82/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice  
227 28.10.2015r. stwierdxzenie nieważności uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. "w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste"  
228 28.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015 r. "w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienice Superunki i Dzierżenin"  
229 23.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/101/15 Rady Gminy Kobyłka z dnia 28 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S-8, w części ustaleń  
230 23.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 września 2015 r. "w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki"  
231 3.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/76/2015  z dnia 30 września 2015 r. zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów  
232 27.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 1 października 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowosci Władysławowo I,  części ustaleń  
233 28.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015 r. "w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 137/2"  
234 23.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII.47.2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015 r. "w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec"  
235 28.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr VIII/49/2015 Rady Gminy Pokrzywnicaz dnia 29 września 2015 r. "w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 113 i 114"  
236 30.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/67/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 października 2015 r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług w sołectwach Chlewiska i Pawłów", w części dotyczącej ustaleń § 4 uchwały  
237 29.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 108.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r.  "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Duchnów - Centrum Handlowe", w części ustaleń  
238 29.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 61/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik, w zakresie ustaleń zawartych w części graficznej  
239 30.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 107.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Wiązowna Kościelna - Gródek bis", w części ustaleń  
240 29.10.2015r. stwierdzenie nieważmności uchwały Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu rejonu publicznej drogi dojazdowej - dz. nr ew. 98 we wsi Łubna, w części dotyczącej ustaleń § 6 pkt 8 uchwały, w zakresie sformułowanie: "(...) lub teren (...) lub na tym terenie (...)"  
241 29.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk obejmującego częsć wsi Zaborze, w części ustaleń  
243 18.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 147/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska obszar II”, w części ustaleń  
244 10.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII/117/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/479/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka  
245 18.11.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dot. ochrony przed zwierzyną łowną (dziką) na terenach zurbanizowanych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
246 18.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego przepisy porządkowe  
247 17.11.2015r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2, § 3 oraz § 4 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XI/55/2015 Rady Gimny Młódzieszyn z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Młdzieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  
248 17.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia        
21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 164, 165 i 166 oraz części działek nr 179, 180 w Ogonowie
 
249 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia              21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki, Żeleźnia  
250 17.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/144/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia            28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fargmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II), w zakresie ustaleń tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: U1 i MNE3.  
251 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII-124/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
22 października 2015 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Sławek II”, położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, Głowackiego, Kleeberga do granicy obszaru obowiązującego planu (teren stolarni) w Wołominie”, w części ustaleń
 
252 17.11.2015r. stwierdzenie nieaważności uchwały Nr X/73/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia
29 aźdzeirnika 2015 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działęk położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn"
 
253 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 105/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia
27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 2), w części ustaleń
 
254 30.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych obszarów położonych w Wyszkowie - etap I, w części ustaleń  
255 24.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/123/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia” w Mławie, w części ustaleń  
256 24.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/124/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I” w Mławie, w części ustaleń  
257 27.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/60/15 Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck  
258 2.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/107/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów, w części ustaleń  
259 3.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/56/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Jakubów, w zakresie § 1 pkt 6 i 7  
260 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie § 6 ust. 5 w części dotyczącej sformułowania „(zameldowania)”  
261 2.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/51/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jakubów  
262 24.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo – zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele, w części ustaleń  
263 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia
22 października 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki w części:
- § 1 ust. 1 w zakresie słów: „zameldowaną i”
- § 1 ust.2 w zakresie słów: „zameldowanych i”
 
264 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia
22 października 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki w części:
- § 1 lit. a, w zakresie słów: „zameldowaną i”
- § 1 lit. b, w zakresie słów: „zameldowaną i”
- § 1 lit. c, w zakresie słów: „zameldowaną i”
 
265 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia
22 października 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym, w zakresie słów „są zameldowane”.
 
266 26.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/140/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia wewnętrznego regulaminu przyjmowania i rozpatrywania petycji złożonych do Rady Miasta Legionowo  
268 2.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 331/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki, w części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami:
- 1U/MN;
- 2U/MN;
- 3U/MN;
- 9U i 1KDS w granicach gruntów rolnych klasy III działki ewidencyjnej numer 8, obręb 0036, Szczaki, jednostka ewidencyjna Piaseczno
 
269 17.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII.115.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Konik – część B, gmina Halinów  
270 3.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w granicach administracyjnych sołectwa Studzieniec, gmina Sierpc  
271 8.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/97/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin, gmina Płońsk, w części dotyczącej ustaleń:
- § 16 ust. 1 pkt 1 uchwały, w zakresie symbolu: „(…) P (…)”;
- § 25 pkt 9 lit. d tiret drugie uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) z możliwością jej przekroczenia
w związku z przyjętą technologią, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,”;
- § 27 uchwały oraz w części graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1 PG i 2 PG.
 
272 27.11.2015r. stwierdzenie nieważności § 4 uchwały Nr XV/102/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie Programu  wspólłpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 - w części dotyczącej sformułowania: "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Mazowieckiego oraz § 1 ust. 7 załącznika do niniejszej uchwały  
273 8.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 164/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011 r.”  
274 18.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII.116.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński - część B, gmina Halinów, w zakresie ustaleń  
275 30.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 96/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2021  
277 8.12.2015r. stwierdzenie nieważności § 1, § 3, § 12 ust. 2 i 4 oraz § 15 ust. 5 i 6 załącznika do uchwały Nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cegłów  
278 3.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały XV/153/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn Obszar III – część III, w części ustaleń  
280 22.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/89/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Lisewo Małe oraz części obrębów Lisewo Duże, Rękawczyn, Głuchowo, Kozice Smorzewo w gminie Gozdowo, w części ustaleń  
281 22.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/62/15 Rady Gminy Garbatka – Letnisko z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka – Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska, w części dotyczącej ustaleń § 20 pkt 2 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania „(…) o powierzchni całkowitej nie większej niż 40% powierzchni całkowitej budynku o przeznaczeniu podstawowym (…)”  
282 22.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/484/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła, w części ustaleń  
283 15.12.2015r. stiwerdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Somianka Nr XV/88/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somainka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w części § 1 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały  
284 30.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XIV/139/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok w części Rozdziału 1 pkt 2 załącznika do uchwały  
285 15.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XVIII.164.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Otrębusach  
286 30.12.2015r. stiwerdzenie nieważności uchwały Nr XVI/132/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku  
287 24.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk w wybranych kwartałach miasta, zawartych w części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1.MW oraz 4.P,U w zakresie, w jakim dopuszcza do zabudowy z pomieszczeniami na pobyt ludzi, w granicach strefy technicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN.  
288 15.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 166/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyboru ławników - z powodu naruszenia art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"  
289 30.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/130/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap pierwszy”  
290 22.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/137/2015 Rady Miejskiej w Markach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Szkolna” dla obrębu 5-10 w Markach, w części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 9MNU, 10MNU, 11MNU, 12MNU i 13MNU  
291 28.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015 r. Nr XII/107/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  
292 30.12.2015r. stwierdzenienie nieważności uchwały Nr 67/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowe w gminie Zawidz, w części dotyczącej ustaleń  
293 24.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Majdan, Baczki, w części dotyczącej ustaleń § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) gospodarczych i (…), a do celów bytowych wyłącznie do czasu realizacji sieci zbiorczej (…)”, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 16 RM, 17 RM, 18 RM, 19 RM, R2 i 1KS usytuowanych w pasie do 150 m od granic cmentarzy  
294 24.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI.78.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 r. „w sprawie uchwalenia: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec”  
295 4.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 66/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz, w części dotyczącej ustaleń  
296 8.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII-152/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uznania się Rady Miejskiej w Wołominie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania jej do rozpatrzenia zgodnie z właściowością  
299 13.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/175/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego”, w części ustaleń  
300 13.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/176/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrrzennego dla fragmentu wsi Baniocha - tereny położone na południowy - wschód od ulicy Wiejskiej" w części ustaleń  
301 15.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janów zwanego „JANÓW II””, w części ustaleń  
302 15.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gmina Kozienice”  
303 18.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16 grudnia 2015 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino położonej przy drodze wojewódzkiej nr 567 i drodze powiatowej nr 2939W”  
306 25.01.2016r. stwierdzenie nieważności § 2 pkt 5, § 3 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 oraz § 14 ust. 6 załącznika do uchwały Nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka  
308 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV.102.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piskórka gmina Prażmów - etap 1, w części ustaleń  
309 29.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2015 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno – część 1”, w zakresie ustaleń  
310 29.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 186/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2016-2021”, w zakresie niewypełnienia delegacji wynikającej z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)  
       

 

 

     
Podziel / Share
05.02.2015, Ilość wejść: 15383, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry