Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2016 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w przedmiocie intencji realizacji programu mieszkaniowego polegającego na budowie mieszkań socjalnych oraz komunalnych  
3 27.02.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 102/XVIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
4 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr 71/XII/2015 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym  
5 28.01.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 106/XVI/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej
w Żurominie w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Żurominie
 
6 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności §19 Uchwały Nr 104/XI/2015 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą  
7 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 102/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała w części tj. co do § 19 regulaminu  
8 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 82/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia
28 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w części tj. , co do § 19 regulaminu
 
9 2.02.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 85/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia
28 grudnia 2015r. w sprawie: wyrażenia stanowiska w kwestii planowanej budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy Wyszogród

 
10 2.02.2016r.

stwierdzenie nieważności pkt VIII. poz. 4. zdanie ostatnie  załącznika do Uchwały Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015 r.  Nr 79/XIV/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w brzmieniu: „-dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Płocku"

 
11 4.02.2016r.

stwierdzenie nieważności pkt III. ust. 1 części tabelarycznej w Rozdziale IV załącznika do Uchwały Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr 84/XXI/2015 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w brzmieniu: „III. Koszty obsługi i działalności GKRPA 1. Zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, środków czystościowych, finansowanie podróży służbowych, opłata telefonów i inne”

 
12 10.03.2016r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia
2 lutego 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie
 
13 10.03.2016r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia
27 stycznia 2016r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie
 
14 18.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 97/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2016 r.
 
15 20.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
18 10.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały z dnia 5 kwietnia 2016 r. nr XV/130/2016 Rady Miejskiej
w Raciążu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.
 
19 16.05.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 169/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
11 kwietnia 2016 r. w sprawie zobowiązania do zamówienia niezależnej opinii w sprawie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina
 
27 6.10.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 154/XXVII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupno  
28 3.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr 135/XXIX/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 30 sierpnia
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę w ratach ceny sprzedaży nieruchomości nabywanej od Agencji Mienia Wojskowego
 
29 27.10.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 215/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora w części, tj.: § 1 ust. 3 w zakresie wyrazów "zameldowania" i § 2 ust. 1 w zakresie wyrazów: "i posiadają pełną zdolność do czynnosci prawnych" oraz § 3 ust. 5 Regulaminu uzyskania i korzystania
z "Gostynińskiej Karty Seniora" stanowiącego załącznik do Uchwały
 
30 8.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż  
36 23.12.2016r. stwierdzenie nieważnosci Uchwały Nr XXVIII/223/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
25 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - w części, tj. § 4 ust. 1,
§ 4 ust. 2 co do wyrazów: "w formie decyzji administracyjnej", § 4 ust. 3 co do wyrazów: "określonym w ust. 1", § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 2
 
Podziel / Share
02.02.2016, Ilość wejść: 4673, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry