Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2016 - Ostrołęka

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 2.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Szydłowo Nr XI/61/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowo w części, tj. w zakresie: § 2 uchwały, oraz w zakresie Regulaminu: § 1 ust. 2, § 3, § 6 ust. 1 pkt 1-3, § 6 ust. 3, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 2 lit. e, § 7 ust. 2 pkt 2 lit. f, § 7 ust. 2 pkt 3, § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 2 pkt 5 lit. c tiret drugie, § 7 ust. 2 pkt 5 lit. c tiret czwarte, § 7 ust. 2 pkt 5 lit. c tiret piąte, § 10, § 11, § 12, § 13 ust. 1, § 13 ust. 3 pkt 5 i pkt. 7, § 14 ust. 2-7, § 15 ust. 1 w zakresie słów „dla zdrowia”, § 15 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów „dla zdrowia”, § 15 ust. 4,5,6, § 16 ust. 1 i ust. 4, § 19 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 in fine (dotyczący dodatku mieszkaniowego), § 20 ust. 4, § 19 (dotyczący dodatku wiejskiego), § 21, § 22, § 24  
2 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XV/119/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce 1670/3, położonej w Przasnyszu przy ul. św. Wojciecha, będącej własnością gminy miasta Przasnysz, w zakresie słowa „nieodpłatnej” w § 1 uchwały  
3 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XV/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce 1228/11, położonej w Przasnyszu przy skrzyżowaniu ulic: Baranowskiej i Żwirki i Wigury, będącej własnością gminy miasta Przasnysz, w zakresie słowa „nieodpłatnej” w § 1 uchwały  
4 9.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Brok Nr X/73/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Pdstawowej w Kczkowie Starym, w zakresie dotyczącym § 3 ust. 7, § 4 ust. 3 pkt 1 i ust. 3 pkt 3, § 6 ust. 1 pkt 5 § 7, § 10 ust. 1, § 11 ust. 5 Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym załącznika do uchwały  
5 22.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 119/XIX/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok, w zakresie § 1 ust. 3 uchwały oraz w zakresie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkola prowadzonych przez gminę Chorzele na rok 2016, stanowiącego załączniik do uchwały Nr 119/XIX/16  
6 8.04.2016r. stwierdzenienie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 6/2016 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 6/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, w zakresie § 1 pkt 1 i pkt 3  
7 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 83.XVII.2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu  
8 29.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Łyse Nr XX/130/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej  
9 2.05.2015r. uchwały Nr XV/114/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w części § 3 oraz w zakresie załącznika do uchwały, w postaci Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz na 2016 rok  
10 17.05.2016r. stwierdzenie nieważnościu chwały Rady Gminy Łyse Nr XXI/137/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse, w części załącznika do uchwały, w tabeli : w rubryce Kryteria „Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów”, w rubryce Liczba punktów „30”, w rubryce Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów „Dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły”  
12 20.05.2016r.

stwierdzenie nieważności:

- zarządzenia Wójta Gminy Łyse Nr 56/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łysych,

- zarządzenia Wójta Gminy Łyse Nr 57/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łysych.
 
13 5.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 144/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele  
14 12.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Sypniewie Nr XVI/95/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi  
15 18.07.2016r. stwierdzenie nieważności Regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Obryte stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Obryte Nr XVI/110/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Obryte, w zakresie dotyczącym następujących norm wyżej wymienionego Regulaminu: § 3 ust. 6 w zakresie słów: którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, § 3 ust. 7 w zakresie słów: którzy ponoszą za dzieci i małoletnią młodzież odpowiedzialność, § 4 ust. 5, § 4 ust. 6, § 6 ust. 2, § 9 ust. 8 oraz § 10 ust. 10
 
16 29.07.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXIII/144/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2015 Nr XXIII/14/16

 
17 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXIII/145/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2015  
18 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Pułtusku Nr XVIII/107/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości, w zakresie § 1 ust. 4 tej uchwały  
19 9.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr XIX/151/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń  
20 22.08.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Zatory nr 29/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach  
21 22.08.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 15/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie odwołania Pani Bogumiły Marii Wujek ze stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
22 15.09.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu z dnia 4 lipca 2012 r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
23 30.09.2016r.

stwierdzenie nieważności Taryf na 2016 rok stanowiących zalącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wieczfnia Kościelna Nr XIV/95/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków, w zakresie dotyczącym następujących uregulowań wyżej wymienionych Taryf na 2016 rok:

1) kolumna 3., 4. i 5. wiersza w poz. (l.p.) 1. w zakresie dotyczącym ścieków dowożonych,

2) kolumna 3., 4. i 5. wiersza w poz. (l.p.) 2. w zakresie dotyczącym ścieków dowożonych.

 
26 2.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej  
27 4.11.2016r. stwierdzenie uchwały Rady Gminy Zatory nr 126/XXI/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy, w zakresie słów § 1 tej uchwały: "na okres 8 lat"  
29 17.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/58/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii gróg gminnych  
30 29.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Łyse Nr XXIX/182/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse  
31 30.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Pokrzywnica nr XVIII/147/2016 z dnia
26 października 2016 r. zmianiającej uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w Szkołę Filialną w Pokrzywnicy podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie
 
32 16.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr XXIV/178/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu  
33 13.12..2016r. stwierdzenie nieważnoości uchwały Nr 168/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia
7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok w części, tj. w zakresie pkt 3 w rozdziale III (Realizatorzy programu) oraz ust. 2 i 3 w rozdziale XIII (Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert) załącznika do ww. uchwały oraz w zakresie załącznika do Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
 
34 15.12.2016r. stwierdzenie nieważności chwały Nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia
9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych w części, tj. w zakresie § 1 ust. 5
 
35 23.12.2016r. stwierdzenie niważności uchwały Rady Powiatu w Pułtusku nr XXIV/137/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego, w zakresie słów w § 1 tej uchwały: na zasadach ustalonych w projekcie umowy dzierżawy nieruchomości (w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały) oraz w zakresie załącznika do uchwały nr XXIV/137/2016  
36 10.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Olszewo-Borki Nr XXVII/173/16 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnemu Gminy Olszewo-Borki Krzysztofowi Grali  
37 2.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/98/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Brok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021” w części, tj. w zakresie ust. 3 w rozdziale III (Realizatorzy programu) oraz ust. 2, 3, 4 i ust. 12 pkt 3 w zakresie słów „z powodów, o których mowa w ust. 4” w rozdziale XIII (Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert) załącznika nr 1 do ww. uchwały oraz w zakresie załącznika nr 1 do załącznika nr 1 (Zobowiązanie członka Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w otwartym konkursie ofert)  
Podziel / Share
02.02.2016, Ilość wejść: 4708, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry