Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

05.02.2018

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2018 rok - Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nieważność uchwał/zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do których postępowanie nadzorcze zostało wszczęte w 2018 roku - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 5.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Głowaczów Nr XXX.225.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów  
2 8.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 265/XXIX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w zakresie proponowanych zmian Kodeksu Wyborczego  
3 30.05.2018r. stwierdzenie nieważności § 5 uchwały Nr 314/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania zadania powiatu Gminie Jedlińsk na założenie i prowadzenie branżowej szkoły I stopnia  
4 6.06.2018r. stwierdzenie nieważności § 4, § 14 i § 16 Załącznika do uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. Nr XL/13/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/33/2004 Rady Gminy Gielniów w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie i nadania jej Statutu  
6 26.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 3 uchwały nr LXII/446/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 powierzonego przez Gminę Pionki  
7 19.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 3, § 9 ust. 2, § 16 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr XLVI/311/2018  z dnia 14 cerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec  
9 3.08.2018r. stwierdzenie nieważnosci § 1 ust. 2 uchwały Nr XLVI/279/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Policzna  
12 3.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r., Nr 29.191.2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą  
13 9.10.2018r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 98/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach  
14 26.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/363/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zobowiązania Wójta do realizacji zadania własnego Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie promocji Gminy  
15 10.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXVIII/216/2018 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 5 września 2018 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu w Przysusze  
16 12.10.2018r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 3214/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia  
17 23.10.2018r.

stwierdzenie nieważności:

1. zarządzenia Nr 99/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach, oraz

2. zarządzenia Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Pionki zmieniającego zarządzenie nr 99/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach

 
18 23.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/231/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sieciechów  
19 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 13 ust. 1, § 25 ust. 1, § 26 ust. 1 w części dotyczącej sformułowania "po zasięgnieciu opinii Burmistrza", § 27 ust. 4 zdanie drugie, § 35 ust. 5, § 37 ust. 2, § 42 ust. 3, § 45 ust. 3, § 50 ust. 2, § 64 ust. 1 pkt 3 oraz § 69 ust. 2 uchwały nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenioa Statutu Gminy Zwoleń  
20 26.10.2018r. stwierdzenie niważności § 1 pkt 15 uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. Nr XLV/440/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice, w częsci wprowadzenia § 134b ust. 3 i 4 do uchwały Rady Miasta i Gminy Kozienice z dnia 27 lutego 2003 r. Nr VI/69/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice  
21 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 7, § 10 § 11 ust. 2 od słów "zastrzeżeniem § 13 ust. 1", § 11 ust. 5, § 15 pkt 2 od słów "oraz spotkań radnych z mieszkańcami Gminy" 18 ust. 5 w części zdania "w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 13", § 19 od wyrazów, "zastrzeżeniem § 13", § 24 ust. 1, § 30 ust. 2, i § 34 ust. 3, § 36 ust. 2 i 3, § 55 ust. 1 pkt 3, oraz § 61 i § 64 uchwały Nr 224/XLII/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przyłęk  
22 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności oddziału 8 zawartego w Rozdziale 3 i oddziałów 2 i 3 zawartych w Rozdziale 5, § 12 ust. 1 pkt 7, § 19, § 22 § 38 ust. 3, § 43 ust. 2, § 76, § 79, § 90, § 91, § 92, § 93, § 99 ust. 2, § 103, § 112 ust. 8 i § 113 uchwały Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2018 r. Nr LIV/329/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłża  
23 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 14 ust. 3, § 16, § 20, § 22 ust. 2 i 3, § 33 ust. 2, § 41 ust. 2, § 43 ust. 8, § 44 ust. 4, § 63 ust. 3, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 81 ust. 1, § 85 ust. 3, § 86 ust. 2 i § 86 ust. 2 i § 95 Załącznika do uchwały Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 roku Nr XLI/235/2018 w sprawie Statutu Gminy Borkowice  
24 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 13, § 24, § 25 ust. 1 w zakresie sformułowania "po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy", 26 ust. 5, § 34 ust. 5, § 41 ust. 3, § 44 ust. 3, § 51 ust. 4 i 5, § 63 ust. 2, § 64, § 65 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 r. Nr XXXVI.243.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Błotnica  
25 13.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 27 ust. 1, § 52 ust. 5 i § 53 ust. 3 oraz § 19, § 26 ust. 2, § 43 ust. 5, § 47 ust. 2-4, § 64 ust. 3, § 74, § 76, § 87 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. Nr L/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec  
26 20.11.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIX/290/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Orońsko stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 marca 2003 r. w części

 
27 20.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały XLII/290/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Przysucha w części  
28 22.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gózd  
29 23.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 64/XLIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wiskitki  
30 23.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. Nr XLV/265/2018 o zmianie uchwały Nr VII/32/03 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Belsk Duży  
31 23.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 6, § 7, § 8, § 12, § 13, § 18, § 19, § 25, § 28 ust. 2, § 30, § 41 ust. 5, § 55 ust. 1 pkt 3 w zakresie sformułowania „składanych przez obywateli”, § 60 i § 67 ust. 2 uchwały Rady Gminy Policzna z dnia 18 października 2018 r. Nr XLIX/289/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Policzna  
32 26.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 7, § 8, § 12 ust. 2 pkt 3, § 14, § 16 pkt 3, § 26, § 29 ust. 2, § 31 ust. 2, § 34 ust 3, § 53, § 54, § 55 ust. 1 pkt 3 od słów” składanych przez obywateli”, § 56, § 57 ust. 3, i § 63 uchwały Nr LVII/252/2018 Rady  Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastrzębia  
33 26.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 17 października 2018 r. Nr XLVII.225.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów  
34 27.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r. Nr LXI/292/2018 w sprawie zmiany statutu Gminy Radziejowice  
35 5.12.2018r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 2 i 6, § 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 w zakresie użytych w różnych liczbach i przypadkach wyrazu „ obywatel”, § 13 ust. 3 pkt 6, 7, 8 i 10 oraz  ust. 4 w zakresie sformułowania „o  których mowa w ust. 3”, § 14 ust. 1-4, § 18 ust. 4, § 19 ust. 1 w zakresie sformułowania „po zasięgnięciu opinii starosty”, § 19 ust. 2, § 44 ust. 2, 3 i 4, § 45, § 47 ust. 1 pkt 4, § 57 ust. 1, § 58 pkt 9 i 10, § 62 ust. 1, § 63 ust. 1 oraz § 64 ust. 2  załącznika do uchwały Nr XLIV/268/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego  
36 31.12.2018r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 89/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 46.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi z zajmowanego stanowiska  
37 20.12.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XLI.297.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec  
Podziel / Share
05.02.2018, Ilość wejść: 2509, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry