Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2

08.01.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/145/2009 z 8 grudnia 2009 r. Rady Gminy Rzewnie w sprawie opłat za wodę

`

4

08.01.2010 swierdzenie nieważności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boguty-Pianki na rok 2010, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 115/XXVII/2009 z 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Boguty-Pianki na 2010 rok w zakresie części III "Sposób realizacji zadań" pkt 22 ppkt 1 i 2 załącznika

5

02.02.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/284/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

   

 
 6 23.04.2010r.   stwierdzenie nieważności § 8 Uchwały Nr XXXI/146/10 Rady Gminy Nur z 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków    
 8 18.05.2010r.  stwierdzenie nieważności § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLII/236/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków    
 9  18.05.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/241/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. części nieruchomości gruntowej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 747/5, położonej w miejscowości Kadzidło     
 10 31.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/221/10 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami dla gminy Krzynowłoga Mała na lata 2010 - 2013, z perespektywą na lata 2014-2021    
 11  22.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/141/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji przez Gminę Sypniewo nieruchomości położonej w Sypniewie w części dotyczącej słów "w drodze licytacji"    
 12  22.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVI/369/10 Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Przasnysz    
 13  23.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/13/2010 Rady Gminy w Czerwinie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach    
 14  22.07.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali biurowych na okres 5 lat    
 15 02.08.2010r.  stwierdzenie nieważności: Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Krasne z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej, Zarządzenia Nr 14/2010 Wójta Gminy Krasne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej        
 16  18.08.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/116/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Brok    
 18  31.08.2010r.  stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/146/2010 Rady Gminy w Sypniewnie z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Sypniewnie stanowiącej własność Skarbu Państwa    
 19  30.08.2010r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2  Uchwały Nr XLIII/205/2010 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Jednorożcu stanowiącej własność Skarbu Państwa    
 20 14.09.2010r.  stwierdzenie nieważności § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/117/10 Rady Gminy w Zarębach Kościelnych z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zarębach Kościelnych stanowiącej własność Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu    
 22  29.09.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/150/2010 Rady Gminy Czerwonka z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Statutu Gminy Czerwonka     
 23 01.10.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIV/213/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec    
 24 20.10.2010r.  stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 26/2010 Wójta Gminy Krasne z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej    
 25 18.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/506/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu i posiadania tzw. "dopalaczy" na terenie Gminy Pułtusk jako podjętej z istotnym naruszeniem zrt. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym    
 28 06.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIV/182/10 Rady Gminy w Rzewnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nie uiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty    
 29 29.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/216/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez Publiczne Przedszkole w Obrytem    
 30 02.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVII/196/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 23 października 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015    
 31 08.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVIII/229/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 listopada 2010r.  w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Jednorożec w zakresie §  1 ust. 3, 4, 6, 7, 8, oraz 9 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Jednorożec stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały     
 32 08.12.2010r.  § 3 Uchwały Nr LI/259/2010 Rady Gminy Krzynowłoga Małaz dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011    

Podziel / Share
03.02.2010, Ilość wejść: 3033, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry