Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu

Lp. Data Przedmiot Pobierz Uwagi

1

07.01.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Iłży z 2 grudnia 2009 r. Nr XLVII/254/09 w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

2

02.02.2010 stwierdzenie nieważności § 7 załącznika do Uchwały Nr LIII/316/09 Rady Miejskiej w Warce z 23 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka

 

 

3

03.02.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/58/09 Rady Gminy w Chlewiskach z 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie zarządzania mieniem oraz podpisywania czynności prawnych w Kancelarii Notarialnej

 

 

4

03.02.2010

stwierdzenie nieważności § 3 pkt 6 Załącznika do Uchwały Nr X/51/09 Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chlewiska

 

 
 5  22.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 lutego 2010 r.  Nr XXXV/135/2010 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kazanów        
 6   31.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 marca 2010 r. Nr XXXVI/173/2010 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grabów nad Pilicą    
 8 13.04.2010r.  stwierdzenie nieważności użytych w § 1 uchwały słów :"... na warunkach określonych w załączniku nr 1", użytych w § 2 uchwały słów :"... na warunkach określonych w załączniku nr 2" oraz Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. Nr I/7/2010 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy najmu    
 9  13.04.2010r. stwierdzenie nieważności użytych w § 1 uchwały słów :"... na warunkach określonych w załączniku nr 1", oraz Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. Nr I/8/2010 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy dzierżawy    
 10 21.04.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście n. Pilicą z dnia 12 marca 2010r. Nr XLIV/279/2010 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości    
 12 24.05.2010r.   stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 9/2010 r. Wójta Gminy Goszczyn z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły     
 13  14.06.2010r. stwierdzenie nieważnoścci zarządzenia Nr 224/23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej    
 14  22.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 maja 2010 r. Nr LIX/367/10 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy    
15   09.08.2010r. stwierdzenie nieważności § 4 Rozdziału 1, § 1 zdanie drugie i § 6 Rozdziału 3 oraz § 2 Rozdziału 4 - Załącznika do Uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha Nr XXXVIII/283/2010 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Przysusze     
 16 10.08.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy i Miasta w Przysusze Nr XXXVIII/284/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu    
 17  31.08.2010r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 58/2010 Burmistrza Miasta Grójec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Częstoniewie    
 18  14.09.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 sierpnia 2010r.  w sprawie dokonania zmian w granicach okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Chlewiska    
 19  06.09.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce.    
 20 04.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr CXVI/499/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 1 października 2010r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Pionki     
 21  04.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr CXVI/500/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 1 października 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta Pionki     
 22 02.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji    
 23 03.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXVII/409/10 Rady miejskiej w Warce z dnia 29 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Warki    
 25 14.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/252/10 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego statutu Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu    

Podziel / Share
02.02.2010, Ilość wejść: 2607, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry