Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2

28.01.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Garwolin z 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 3 16.03.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVI242/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości dla Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie       
 4 12.03.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVIII/245/2009 Rady Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miata i gminy Łosice     
 5 22.03.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/211/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw     
 6 02.04.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/749/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Muchawki     
 8  23.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/199/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie     
 9  24.05.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/201/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie    
 10 28.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/169/10 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobolew § 1 pkt 18 lit b, pkt 25 i pkt 31     
 11 03.06.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/195/2010 Rady Gminy Platerów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu    
 13 20.06.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/204/2010 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie remontu pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie    
 14 29.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXIII/259/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w Mieście Garwolin    
 15 30.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/321/2010 Rady Miasta Węgrowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Marii Król z dnia 20 maja 2010r. skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego    
 17 31.08.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LIV/277/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego    
 18 03.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXIV/262/10 Rady Miasta Garwolina z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Garwolin w części § 5, 8 i 11 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Garwolin stanowiącego załącznik do uchwały    
 21 27.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/156/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie akceptacji planu działalności i rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach spólki z o.o. w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego zbiorowego na lata 2011 - 2015    
23  01.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/254/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 października 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej        
 24 01.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: " Powiatowy Zakład Hodowli roślin i Zwierząt"    
 25 10.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVIII/295/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010r. i w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011    
 26 03.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXXII/298/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie Programu współpracy Miasta Garwolin na 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie     
 27 15.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr L/206/2010 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komulnalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, w części dotyczącej jej zapisów ujętych w :  § 1 pkt I ppkt 2 lit. b,  § 1 pkt III,  § 2 pkt 1 ppkt 2 lit. a, § 2 pkt 1 ppkt 2 lit. c, § 2 pkt III oraz § 2 pkt IV        
 28  10.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/203/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zogdy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony    

Podziel / Share
03.02.2010, Ilość wejść: 2897, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry