Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 2010 rok Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

08.01.2010r.

stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 Uchwały Nr L/289/09 Rady Miasta Sulejówek z z 4 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków na obszarze gminy Sulejówek na okres od 01.01.2010 - 31.12.2010

2

19.01.2010r.

stwierdzenie nieważności § 1 ust. 1 Uchwały Nr 1249/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1158/XXXIX/2009 z 23 września 2009 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna ograniczonego od północnego zachodu obszarem: E16LsMN, od południowego wschodu granicą administracyjną miasta i rzeką Jeziorką (Górki i Szymona).

 

 

4

26.01.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 374/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z 18 grudnia 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka w zakresie: - § 3 ust. 3 i 4 Załącznika nr 3 do Statutu Miasta Milanówka - Regulamin Rady Miasta Milanówka; - § 19 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 Załącznika nr 3 do Statutu Miasta Milanówka - Regulamin Rady Miasta Milanówka oraz § 12 ust. 2, 3 i 4 Załącznika Nr 4 do Statutu Miasta Milanówka - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka

 

 

5

26.02.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 291/V/10 Rady Miasta Józefow z 18 stycznia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej przyznawania

 

 
 6 08.03.2010r.   stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 156/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna, w zakresie § 6 w części dotyczącej sformułowania "w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego    
 7  08.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 158/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowa Leśna jako podjętej z naruszeniem art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych    
 8  11.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 155/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnymw Podkowie Leśnej - z powodu naruszenia art. 32 Konstytucji RP    
 9  26.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LV/308/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sulejówek na okres od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 58 ust. 1 o samorządze gminnym     
 10  26.03.2010r. stwierdzenie nieważności § 49 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/475/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jabłonna"- jako sprzecznego z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.    
 11  06.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 286/10 Rady Gminy Celestynów  z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Clelstynów na lata 2010 - 2015    
 12 20.40.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LIV/518/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta Sochaczewa w zakresie § 1 w cześci dotyczącej sformułowania :" W Rozdziale V Rada Miejska w § 26 ust. 1 Radę na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący, a w wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwionych szczególnymi okolicznościami upoważniony przez niego jeden z Wiceprzewodniczących" otrzymuje brzmienie:  "Radę  na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący lub  upoważniony przez niego jeden z Wiceprzewodniczących"        
 13  23.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIII/172/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki    
16   30.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego część obrębu geodezyjnego wsi Baranów    
 17  30.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r.  Nr XXXIII/311/2010  w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Arkadiusza i Hanny Młyńskich, Nr XXXIII/312/2010  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Hawrylak , Nr XXXIII/313/2010  w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Andrzeja Kruczyńskiego    
19 04.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 515/XXXVI/2010 Rady mijskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w załączniku do Satutu SPZ ZOZ w Radzyminie określającym szczegółową strukturę organizacyjną zakładu     
 20  05.05.2010r. stwierdzenie nieważności ust. 3 § 11 Załącznika Nr 2  do Uchwały Nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie     
 21 28.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/13/10 Rady Gminy w Leoncinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Przedsiębiorstwa Komunalnego Leoncin Sp. z o.o.    
 22  02.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 165/XLV/2010 Rady Gminy Iłów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania tych punktów, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).    
 23 14.06.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 4508/2010 Zarządu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wykupu lokalu nr 3 przy ul. Szczuczyńskiej 3 jako podjętej bez podstawy prawnej oraz z naruszeniem przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).    
 24  14.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LX/338/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego    
 25  29.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/269/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wygldy jako sprzecznej z przepisem art. 88 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w związku z art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym    
 26  28.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. Nr 648/2010 w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 643/2006 z dnia 30.08.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki, jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  zagospodarowaniu przstrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z późn. zm.) oraz niezgodnej z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2010r. Nr 17, poz. 95).    
 27  28.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. Nr 649/2010 w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki, jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  zagospodarowaniu przstrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z późn. zm.) oraz niezgodnej z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2010r. Nr 17, poz. 95).    
 28 19.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIX/407/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa, z powodu naruszenia art. 238 kpa     
 29 27.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIII/395/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew w zakresie § 23 ust. 2, § 27, § 43 ust. 3, § 108 ust. 2 jako niezgodnych z ustawą o samorządzie gminnym oraz § 110 ust. 5, jako niezgodnego z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 122, 1198, z późn. zm.)       
 30  27.07.2010r.  stwierdzenie nieważności § 16 ust. 7 Statutu Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/207/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r.  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Publicznego w Kałuszynie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.)     
 31  04.08.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/391/2010 Rady Mejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ropatrzenia skargi na Radę Miejską w Łomiankach z powodu istotnego naruszenia art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)      
 32  29.07.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/394/2010 Rady Mejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łomianki na lata 2010-2020, z powodu rażącego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 68, poz. 449)     
 33  30.07.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/159/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Wólka Smolana i Konary    
 35 11.08.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 1449/LXIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gminnych oznaczonych nr ew. 402/01 i 125/3 położonych w Piasecznie w obrębie 24 z powodu istotnego naruszenia art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675)    
 36  18.08.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 674/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 17 pkt 13 w zw. z art. 17 pkt 7 lit e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwaną w dalszej części ustawą o p.z.p. istotnym naruszeniem 17 pkt 7 lit c ustawy o p.z.p. w związku z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz naruszeniem art. 52 ust. 1 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227, z późn. zm) zwaną w dalszej części ustawą środowiskową    
 38 16.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 328/XL/2010r. Rady Gminy Czosnów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Czosnów    
 40 24.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 498/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sieprnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie onbsługiwanym przez GEA- NOVA sp. z o.o. w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2011r. w zakresie § 4 w części dotyczącej sformułowania "podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiekciego" jako sprzecznego  z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych    
 41  24.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIX/263/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka, obejmującego część terenu sołectwa Janki       
 43 08.10.2010r.  stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)       
 44 14.10.2010r.  stwierdzenie nieważności § 7 ust. 6 pkt 1, § 8 ust. 6 pkt 1, § 9 ust. 4 pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 1, § 11 ust. 3 pkt 1 i  §  12 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr LI/549/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego działek o nr ewdencyjnych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ul. Szkolnek, jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)      
 45  22.10.2010r. stwierdzenie nieważności § 7 ust. 6 pkt 1, § 8 ust. 6 pkt 1, § 9 ust. 6 pkt 1, § 10 ust. 6 pkt 1, § 11 ust. 5 pkt 1 i § 12 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr LI/547/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Rajszew w rejonie ul. Różanej, jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)      
 46  22.10.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 175/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewdencyjnych nr 239/2, 239/3 i 246 z obrębu Kozłów Biskupi w Gminie Nowa Sucha    
 47  22.10.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/218/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 14 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)       
 48  28.10.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LI/556/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia  22 września 2010r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi p. Mirosława Gizmajer z dnia 10.08.2010r. i przekazanie jej do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Jabłonna    
 49 09.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXXII/338/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu wprowadzania do obrotu na terenie miasta Piastowa niektórych substancji, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym     
 50 09.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 541/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna    
 53 19.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/281/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Mrozach prowadzonego przez Gminę Mrozy jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 oraz art. 16 ust. 6 w zw. z art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)      
 54 18.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 1557/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XI/2007 r.  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 04.07.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno    
 55 26.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 471/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Milanówka jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)    
 56 29.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/260/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie: opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 13 ustawy 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) oraz art. 32 Konstytucji RP (Dz. U z 1997 r. , Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)     
 57 25.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 724/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Miasta Grodziska Mazowieckiego    
 58 29.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/394/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie Programu Wspólpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 59 30.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVI/389/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLV/219/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów    
 60 06.12.2010r.   stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 581/XLII/2010r. Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Lesznowola w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji- jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)    
 61 06.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 557/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Serock       
62 10.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/221/10 Rady Gminy Regimin z dnia 8 listopada 2010r.  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Regimin w zakresie: § 7 ust. 3, 4 i 5, § 8, § 12 ust. 1, 3, 4, 5,6        
63 06.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w zakresie § 6 ust. 3 w części dotyczącej wyrażenia: "wydania decyzji" jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)       
 64 03.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 628/LN/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu i zasad współpracy  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 65 06.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 312/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchlwania Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2011 r.  z powodu istotnego naruszenia art. 5a ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 66 08.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/285/10 Rady Gminy w Mrozach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 1 i ust. 4 pkt 9, 10, 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 67 13.12.2010r.  stwierdzenie nieważności § 4 ust. 3 Uchwały Nr 359/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa     
 68 10.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 316/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie  szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu i jednostek podległych powiatowi mających charakter cywilnoprawny w zakresie § 2 ust. 3 jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)      
 69 14.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/444/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy, w zakresie § 1 pkt 3      
 70 10.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 517/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania     
 71 16.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 81/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie    
 72 14.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/216/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czestości i porządku na terenie Gminy Dobre w części dotyczącej § 2, § 4 pkt 3, § 5, § 13, § 19 ust 5 jako podjętej z istotnym naruszeniem § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. u. Nr 100, poz. 98) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2005 r. Nr 235, poz. 2008 ,z późn. zm.)       
 73 15.12.2010r.   stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVI/402/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek, w części dotyczącej ustaleń : § 13 pkt 6 zd 3  i § 14 ust. 4 w zakresie "stacji telekomunikacyjnych"  jako niezgodnej z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, późn. zm.)       
 74 13.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LV/416/10 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Sierakowska" w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/8 pochodzącej z obrębu 21, jednostka ewidencyjna Łomianki jak niezgodnej z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>) oraz Uchwałą Nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Sierakowska"  i Uchwałą Nr XXV/165/2004 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/143/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : "Sierakowska"    
75   14.12.2010r. stwierdzenie nieważności § 20 ust. 5 pkt 8, § 21 ust. 5 pkt 8, § 22 ust. 5 pkt 8, § 23 ust. 5 pkt 8, § 24 ust. 5 pkt 8, § 25 ust. 5 pkt 8, § 26 ust. 5 pkt 8, § 27 ust. 5 pkt 8, § 28 ust. 5 pkt 8, § 29 ust. 5 pkt 8, § 30 ust. 6 pkt 8, § 31 ust. 5 pkt 8, § 32 ust. 5 pkt 8, § 33 ust. 5 pkt 8, § 34 ust. 5 pkt 8, § 35 ust. 5 pkt 9, § 36 ust. 5 pkt 8, § 37 ust. 5 pkt 8, § 38 ust. 5 pkt 8, § 39 ust. 5 pkt 9, § 40 ust. 5 pkt 9, § 41 ust. 5 pkt 6, § 42 ust. 5 pkt 8, § 43 ust. 6 pkt 8, § 44 ust. 5 pkt 8, § 45 ust. 5 pkt 8, § § 46 ust. 5 pkt 8, § 47 ust. 5 pkt 8, § 48 ust. 5 pkt 8, § 49 ust. 5 pkt 8, § 50 ust. 5 pkt 8, § 51 ust. 5 pkt 8, § 52 ust. 5 pkt 8, § 53 ust. 5 pkt 8, § 54 ust. 5 pkt 8, § 55 ust. 5 pkt 8, § 56 ust.6 pkt 8, § 57 ust. 5 pkt 5, § 58 ust. 5 pkt 8, § 59 ust. 5 pkt 8, § 60 ust. 5 pkt 8, § 61 ust. 5 pkt 8, § 62 ust. 5 pkt 9, § 63 ust. 5 pkt 8, § 64 ust. 5 pkt 8, § 65 ust. 5 pkt 8, § 66 ust. 5 pkt 8, § 67 ust. 5 pkt 8, § 68 ust. 5 pkt 8, § 69 ust. 5 pkt 8, § 70 ust. 5 pkt 8, § 71 ust. 5 pkt 8, § 72 ust. 5 pkt 8, § 73 ust. 5 pkt 8, § 74 ust. 5 pkt 8, § 75 ust. 5 pkt 9 uchwały Nr XCIV/2804/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 605) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>)                                   
76   30.12.2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/70/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy     

Podziel / Share
03.02.2010, Ilość wejść: 4320, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry