Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

01.02.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Warszawa

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

05.01.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr I/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki jako podjętej z naruszeniem art. 18 a ust. 1 w związku z art. 11 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

 2 07.01.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LV/242/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa w części dotyczącej obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 09.8K Dd, jako niezgodnej z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XVI/65/2007 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew  
07.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/27/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Mińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)     
 4 17.02.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r. jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)   
 5 21.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania    
 9 03.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011    
10 03.03.2011r.  stwierdzenie nieważności § 17 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr 10/III/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Przedszkola w Iłowie jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 6 w zw. z art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  
11 02.03.2011r.   stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy  
24 24.03.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr 18/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w caasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  
25 24.03.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, z powodu rażącego naruszenia art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)     
26 24.03.2011r. stwierdzenie nieważności § 14 Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz zapewniania im opieki, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 63/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r.    
32 08.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok - jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)   
47 22.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania   
49 29.04.2011r.

stwierdzenie nieważności: § 1 Uchwały Nr 77/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dojazdowych we wsiach Łbiska i Pęchary - Łbiska w gminie Piaseczno w części dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg publicznych, Uchwały Nr 78/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy dojazdowej we wsi Wola Gołkowska, § 1 Uchwały Nr 79/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic loklanych i dojazdowych we wsiach Antoninów i Mieszkowo w gminie Piaseczno w części dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg publicznych,  Uchwały Nr 82/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy loklanej i ulic dojazdowych we wsi Julianów w gminie Piaseczno, jako podjętych z istotnym naruszeniem art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)   

 
54 20.05.2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
58 25.05.2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/31/2011 rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Baranów Nr III/24/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego wieś Bronisławów
59 27.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 8 Uchwały Nr 51/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, w części dotyczącej publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
61 27.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR) gm. Wieliszew
66 8.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/55/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
71 22.06.2011r. stwierdzenie nieważność zarządzenia Nr 831/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 6
73 29.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7, pochodzącej z obrębu Łazy Kolonia Ludwików, jednostka ewidencyjna Kampinos jako niezgodniej z art. 15 ust 1, w związku z art. 14 ust. 1 i 2 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami<Dz.U. Nr 130 ,poz. 871>), zwanej dalej "ustawą o pzp" oraz Uchwałą Nr XLI/180/90 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie: przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
80 08.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o pzp" oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodariowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu studium".
86 15.07.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania napojów alkoholowych, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn.zm.) 
88 12.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/2004  jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o pzp"
94 26.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/56/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Prażmów do podejmowania działań dotyczących uzgodnienia warunków budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Prażmów - z uwagi na brak podstaw prawnych do jej podjęcia
95 25.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka w zakresie obszaru wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do uchwały, symbolami MN NP z powodu istotnego naruszenia art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o pzp"  
98 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2011r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400 kV Miłosna - Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn, w zakresie w jakim zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały dotyczy ona terenu poza granicami Gminy Kałuszyn
99 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/96/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego na działalność Prezydenta Miasta Otwocka z powodu naruszenia art. 238 ust. 1 kpa
100 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/73/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)  
102 12.08.2011r. stwierdzenie nieważności stanowiska Nr 1/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/141/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2008 r.  
104 09.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/70/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie
105 12.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 5-8 Uchwały Nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno 
109 12.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2-3, § 7 oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk  
110 18.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/87/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „ Przyjaźń " - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Łajski w części dotyczącej:

-południowej części działki nr ew. 507 z obrębu Łajski oraz południowej i południowo - zachodniej części działki nr ew. 508/4 z obrębu Łajski (usytuowanych pomiędzy dz. nr ew. 505/3 a 510/3 i oznaczonych w ww. planie miejscowym symbolem planistycznym 4 MNx), jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p. ",

-ustaleń § 11 pkt 6, § 12 pkt 7, § 14 pkt 3, 7 i 8, § 27 ust. 1 pkt 9 i 10, jako podjętych bez podstawy prawnej.

111 24.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/95/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Zielonka, w zakresie § 2 ust. 2
112 18.08.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie:

-punktu 8 litera b) rozdziału IV załącznika nr 1 - Taryfa przewozowa za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie sformułowania „bez dokumentu potwierdzającego tożsamość lub",

-punktu 8 litera b) rozdziału IV załącznika nr 2 - Taryfa przewozowa za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie sformułowania „bez dokumentu potwierdzającego tożsamość lub",

-punktu 8 litera b) rozdziału IV załącznika nr 3 - Taryfa przewozowa za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie sformułowania „bez dokumentu potwierdzającego tożsamość lub",

-załącznika nr 4 - Regulamin przewozu osób i bagażu środkami Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o.

114 19.08.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/90/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „Przyjaźń" - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Topolina w części dotyczącej:

-działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 479 z obrębu Topolina, w związku z naruszeniem dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p. ",

-ustaleń § 11 pkt 3, § 25 ust. 1 pkt 9 i 10, jako podjętych bez podstawy prawnej.

115 23.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/88/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „Przyjaźń" - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Skrzeszew w części dotyczącej ustaleń § 30 ust. 1 pkt 9 i 10 ako podjętych bez podstawy prawnej.
116 25.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów w miejscowościach: Tulewo, Tulewo Górne, Lucynów w Duży, Fidest, Skuszew, Deskurów, Rybno,w całości - z powodu istotnego naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o p.z.p.
122 19.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/105/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie dzieci 5 - letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom" w Jabłonnie
138 22.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/81/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Sońsk
139 22.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2 oraz § 8 Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Gołymin Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych  
141 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 lit.a w zakresie słów „oraz liczby dni" uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 255/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
144 27.09.2011r.

stwierdzenie nieważności § 6 pkt 3 uchwały Nr XIV/56/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Leoncin oraz zapewnienia im dalszej opieki, jako podjętej z istotnym naruszeniem art.11.ust.3 w związku z art.33 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

147 03.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 149/2011Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającej regulamin okreslający warunki przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego gminy Grodzisk Mazowiecki jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prowo przeowzowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.)   
148 10.10.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
149 10.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice, w części dotyczącej wyrazów : "z gminy Puszcza Mariańska" zawartym w § 4 załącznika do Uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 32 Konstytucji RP
150 11.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII-83/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, po. 1493, z późn.zm.) 
154 20.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
160 07.11.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 51/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Huta Żabiowolska w części dotyczącej ustaleń:

-§ § 8, 34, 36, 37 oraz 38 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem : 1U, MN, 2U, MN, 1U,P i 2U,P oraz ustaleń rysunku planu miejscowego dla ww. terenów w związku z naruszeniem dyspozycji art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>) zwaną dalej "ustawą o pzp" ,

-§ § 8, 34 oraz 40 uchwały w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 3ZL oraz ustaleń rysunku planu miejscowego dla ww. terenu w związku z naruszeniem dyspozycji 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o pzp,

-§ 35 ust. 2 pkt 3 uchwały jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o pzp 

163 28.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 100/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki, w zakresie § 60 ust. 5 załącznika nr 6 do Statutu 
167 30.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr ZO.XIV.0007.81.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach
168 29.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/103/2011 w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
172 16.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 114/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa 
173 15.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/93/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
175 22.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 116/XII/2011 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka  
179 23.12.2011 r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI.128.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2    
Podziel / Share
01.02.2011, Ilość wejść: 5487, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry