Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

3

08.02.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 13/III/2011 Rady Gminy Świercze z 20 stycznia 2011r. w sprawie nabycia działek położonych w miejscowości Ostrzeniewo w części § 1 dotyczącej słów "za łączną kwotę 25 500 zł" 

 
 4 23.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/38/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania    
 5 17.02.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania    
 6 22.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Karniewo w sprawie nowego projektu Statutów Sołectw Gminy Karniewo    
 7  28.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica w części dotyczącej § 1 ust. 1 w zakresie w jakim w dodanym do § 25 Stautu ust. 6 wyłącza zastosowanie wobec sesji zwołanej w trybie § 23 ust. 1 Statutu Gminy Pokrzywnica wymogów określonych w § 25 ust. 3 tego Statutu        
 8 07.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/27/11 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia kosztów pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu    
 10 24.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/19/11 Rady Gminy Winnica z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Winnica w latach 2011-2015 w zakresie unormowań ujętych w § 2 uchwały oraz w § 2, § 3, § 4 ust. 2, § 7 pkt 1 w zakresie słów " pod warunkiem , że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu" , § 10, § 12 ust. 2 i 3, § 13 ust. 7 załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały    
 11 31.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  w zakresie § 1 ust. 1 pkt 3,,4,5,6,9,10,11 i 12, § 2 ust. 5, § 5, § 7 ust. 1 § 8 ust. od 1 do 4, § 12 ust. od 1 do 3, § 13, § 14, § 22 ust. 1 § 23 ust. 5, § 24 ust. 1 lit. b i ust. 5, § 26, § 27 ,§ 39 Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków w gminie Wąsewo stanowiącego załącznik do ww. uchwały.         
 13 04.04.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr VIII/36/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji  Bursy Szkolnej w Pułtusku w części dotyczącej słów "i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego"    
 14 15.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przebudowy dróg gminnych    
 15 02.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 23/V/2011 Rady Gminy Boguty Pianki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Boguty Pianki  
 16 04.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 30/VI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zatory   
 17 06.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, wysokości ,warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłko okresowe i zasiłki celowe     
23 16.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/27/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pokrzywnica  
25 20.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy W Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie włączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szreńsku w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku  
26 21.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 6-10 Uchwały Nr VI/45/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia wniosków do uwzględnienia w zmianach do planu zagospodarowania przestrzennego oraz określenia warunków budowy obiektów na czas prac nad zmianami w tymże planie   
27 21.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 4 oraz § 2 pkt 4 Uchwały Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy - Bramura oraz określenia granic ich obwodów  
28 30.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/33/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy najmu  
31 14.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/49/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. Rady Gminy Kadzidło w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III  w Piaseczni  
34 18.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 56/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoniawy Bramura    
35 18.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 3 Uchwały Nr 55/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy Bramura   
36 02.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wybór sołtysa  
37 16.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/47/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obryte na lata 2011-2015  w zakresie § 3 Uchwały oraz w § 10 ust. 5, 6, i 7 i w § 12 załącznika do uchwały zatytułowanego Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obryte na lata 2011-2015   
38 16.09.2011r. stwierdzenie nieważności załącznika do Uchwały Nr XI/48/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Obryte w latach 2011-2015  dotyczącą § 2, § 3, § 4 ust. 2, § 7 pkt 1 w zakresie słów: "pod warunkiem, że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu"  § 10, § 12 ust. 2 i 3 oraz § 13 ust. 7 tego załącznika  
39 27.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli  poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
41 07.11.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Czerwonka  
42 07.11.2011r.

stwierdzenie nieważności :

-Uchwały Nr 41/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie odwołania radnego Stanisława Komosy z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Dzierzgowo,

-Uchwały Nr 42/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy,

-Uchwały Nr 43/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r., w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dzierzgowo,

-Uchwały Nr 44/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 
43 23.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mławie na kadencję 2012-2015  
44 24.11.2011r.

stwierdzenie nieważności:

-Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jerzego Popiełuszki w Zielonej

-Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy w Krasnem z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jerzego Popiełuszki w Zielonej

-Zarządzenia Nr 34/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 6 września 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jerzego Popiełuszki w Zielonej 

 
Podziel / Share
04.07.2011, Ilość wejść: 4029, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry