Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2019 rok

Poniżej znajduje się lista wydanych zarządzeń Wojewody Mazowieckiego w 2019 r.

Nr Data Tytuł Pobierz Zmiany/uchylenie Pobierz Uwagi Właściwa komórka organizacyjna
1 07.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie Al. Krakowskiej       SPN
2 07.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Chorzele w formie darowizny nieruchomości położonej w Chorzelach w rejonie ulicy Grunwaldzkiej zm. zarz nr 98 z dnia 19.04.2019r.   SPN
3 07.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa część nieruchomości położonej w Międzyborowie przy ul. Mickiewicza 26       SPN
4 07.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów  w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Okrężnej 5a       SPN
5 18.01.2019r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       BKOP
6 28.01.2019r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez I i II Wicewojewodę Mazowieckiego       BKOP
7 15.01.2019r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm. zarz nr 12 z dn. 28.01.2019r.

zm. zarz nr 33 z dn. 14.02.2019r.

zm. zarz nr 57 z dn. 28.02.2019r.

zm. zarz nr 83 z dn. 28.03.2019r.

  WSO/BKOP
8 23.01.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Edycja 2019 r.       WPS/BKOP
9 18.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont i przebudowę pomieszczeń w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN
10 23.01.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2019r.       WPS/BKOP
11 05.02.2019r. w sprawie realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych do objęcia militaryzacją na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
12 28.01.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich       WSO/BKOP
13 28.01.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny ofert konkursowych na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2019       WPS/BKOP
14 30.01.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach, pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”       BRI/BKOP
15 31.01.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz ich kontroli       WBZK/BKOP
16 28.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych nr 201, 206, 207/208, 211, 212, 215/218, 219 znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57       SPN
17 31.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na  oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa część nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Janusza Korczaka       SPN
18 08.02.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
19 06.02.2019r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi       WPS/BKOP
20 06.02.2019r. w sprawie powołania Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi       WPS/BKOP
21 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Tczów Borki, gmina Tczów       SPN
22 08.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Serock części nieruchomości położonych w obrębie Jadwisin, gmina Serock       SPN
23 05.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Starostwo 1A       SPN
24 05.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu obręb 0101 Glinice 1       SPN
25 06.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektów budowlanych na nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN
26 21.02.2019r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt       BKOP
27 12.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży nr 54, 58, 61, 86, 87, 88 i 89 znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego       SPN
28 08.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bałtyckiej       SPN
29 08.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu obręb 0101 Glinice 1       SPN
30 07.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Bielsku przy ul. Spółdzielczej 11 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
31 08.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu na rzecz Gminy Brwinów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Moszna Wieś, gmina Brwinów       SPN
32 07.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
33 14.02.2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

      WSO/BKOP
34 13.02.2019r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2019 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ zm. zarz nr 92 z dn. 28.03.2019r.   WBZK/BKOP
35 12.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto Mszczonów w formie darowizny nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ul. Kościuszki 3a       SPN
36 12.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 6       SPN
37 15.02.2019r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2019 r. przeniesień wydatków budżetowych
w obrębie jednego rozdziału
      WF/BKOP
38 28.02.2019r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
      BKOP
39 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu na rzecz Gminy Jabłonna nieruchomości stanowiązej własnosci Skarbu Państwa położonej w obrębie Chotomów, gmina Jabłonna       SPN
40 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Celestynów nieruchomości położonej w obrębie 0013 Tabor i obrębie 0009 Podbiel, gmina Celestynów       SPN
41 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. P. Wysockiego 16       SPN
42 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Jakubów, nieruchomości położonej w obrębie Budy Kumińskie, gmina Jakubów       SPN
43 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Liw części nieruchomości położonej w obrębie Starawieś, gmina Liw       SPN
44 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134b       SPN
45 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
46 15.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Bolesława Prusa       SPN
47 19.02.2019r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       BKOP
48 19.02.2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  nr 24 znajdującego się w budynku na nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Ciupagi 2 bl. I

      SPN
49 19.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
50 26.02.2019r. uchylające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie       BKOP
51 26.02.2019r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie       BKOP
52 19.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie przy Al. Armii Krajowej       SPN
53 19.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali biurowych znajdujących się w budynku  na nieruchomości  położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1       SPN
54 19.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej       SPN
55 28.02.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim       BRI/BKOP
56 26.02.2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Emilianów, gmina Radzymin

      SPN
57 28.02.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich       WSO/BKOP
58 27.02.2019r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Warszawie
      BKOP
59 26.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  pomieszczeń w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
60 18.03.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii  prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E oraz określenia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych       WI/BKOP
61 27.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łosicach położonej w Łosicach przy ulicy Kilińskiego 2       SPN
62 06.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2019 r. zm. zarz. nr 137 z dn. 13.06.2019r.   BRI/BKOP
63 06.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku posadowionym na nieruchomości
położonej w Siedlcach przy ulicy Rynkowej 24
      SPN
64 06.03.2019r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Warszawie przy ul. Żywnego 12 oraz powołania komisji przeatargowej       SPN
65 11.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Halinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ulicy Kolejowej w Halinowie       SPN
66 11.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Rutkowskiego 16       SPN
67 11.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Legionowie, w obrębie 30       SPN
68 12.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Jarosławskiej       SPN
69 11.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usługowego, wraz z dwoma miejscami postojowymi, znajdującymi się na nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Warszawskiej 3       SPN
70 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Warszawskiej 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
71 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
72 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie       SPN
73 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Seroczyn, gmina Wodynie       SPN
74 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części  nieruchomości położonej  w Warszawie przy ulicy  Augustówka 11A       SPN
75 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej 29 A, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN
76 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
77 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
78 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Słubica Dobra, gmina Żabia Wola       SPN
79 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Moszna Wieś, gmina Brwinów       SPN
80 21.03.2019r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych       BRI/BKOP
81 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części o powierzchni 0,0196 ha  nieruchomości położonej w Płocku, obręb 0012 Radziwie       SPN
82 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części o powierzchni 0,0197 ha nieruchomości położonej w Płocku, obręb 0012 Radziwie       SPN
83 28.03.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich       WSO/BKOP
84 20.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Kazimierzowskiej 102 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
85 21.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN
86 21.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Lwowskiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN
87 21.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
88 21.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
89 21.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
90 01.04.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego       WBZK/BKOP
91 27.03.2019r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
92 28.03.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2019 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ       WBZK/BKOP
93 28.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pytlasińskiego 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie       SPN
94 28.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości  położonej w Makowie Mazowieckim  przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN
95 16.04.2019r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej       WBZK/BKOP
96 16.04.2019r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej       WBZK/BKOP
97 23.04.2019r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

zm. zarz nr 101 z dn. 30.04.2019r.

zm. zarz nr 111 z dn. 08.05.2019r.

zm. zarz nr 117 z dn 14.05.2019r.

zm. zarz nr 120 z dn. 22.05.2019r.

zm. zarz nr 126 z dn. 04.06.2019r.

zm. zarz nr 133 z dn. 12.06.2019r.

zm. zarz nr 142 z dn. 19.06.2019r.

zm. zarz nr 143 z dn. 28.06.2019r.

zm. zarz nr 153 z dn. 05.07.2019r.

zm. zarz nr 155 z dn. 15.07.2019r.

zm. zarz nr 160 z dn. 17.07.2019r.

zm. zarz nr 161 z dn. 23.07.2019r.

zm. zarz. nr 166 z dn. 31.07.2019 r.

zm. zarz. nr 170 z dn. 16.08.2019 r.

zm. zarz nr 171 z dn. 20.08.2019r.

  WBZK/BKOP
98 19.04.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Chorzele w formie darowizny nieruchomości położonej w Chorzelach w rejonie ulicy Grunwaldzkiej       SPN
99 29.04.2019r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego       BKOP
100 23.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1       SPN
101 30.04.2019r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
102 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Tomice, gmina Góra Kalwaria       SPN
103 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Celnej, pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
104 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów nieruchomości położonej przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie       SPN
105 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w obrębie Pająków, gmina Przyłęk zm. zarz nr 145 z dn. 19.06.2019r.   SPN
106 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Jabłonna prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Jabłonna w obrębach Jabłonna, Chotomów oraz Skierdy       SPN
107 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonych w Ostrołęce, obręb 0001       SPN
108 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ulicy Generała Ludwika Bogusławskiego w Ostrołęce       SPN
109 07.05.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.       BKOP
110 30.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Kilińskiego 24c pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
111 08.05.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
112 07.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Działkowej        SPN
113 07.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna przy ulicy Modlińskiej 102b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN
114 07.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN
115 07.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN
116 13.05.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej rady kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim       BW/BKOP
117 14.05.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
118 13.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Linin, gmina Góra Kalwaria       SPN
119 13.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Lubelskiej       SPN
120 22.05.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
121 23.05.2019r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19       WBZK/BKOP
122 12.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń  znajdujących się w budynku  na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Karolkowej 46  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji       SPN
123 05.08.2019

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

      BKOP
124 24.05.2019r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku obrony cywilnej        WBZK/BKOP
125 27.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Warszawie       BKOP
126 04.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
127 31.05.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” z obszaru bezpieczne przejścia dla pieszych       WBZK/BKOP
128 04.06.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” z obszaru przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży       WBZK/BKOP
129 31.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN
130 31.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 23/25       SPN
131 31.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku  na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN
133 12.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
134 07.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 15/17       SPN
135 13.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego       BKOP
136 11.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Lipsko nieruchomości położonej w obrębie Walentynów, gmina Lipsko       SPN
137 13.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2019 r.       BRI/BKOP
138 11.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Radomiu w rejonie ulic Uniwersyteckiej i Osiowej       SPN
139 11.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie ulicy Wybrzeże Puckie       SPN
140 11.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Warszawskiej       SPN
141 12.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2       SPN
142 19.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
143 28.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
144 19.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Kręsku przy ul. Małgorzaty 12       SPN
145 19.06.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w obrębie Pająków, gmina Przyłęk       SPN
146 02.07.2019r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zasad udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym, w tym udostępniania w celu ponownego wykorzystywania       BKOP
147 02.07.2019r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego       BKOP
148 28.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Milanówku       SPN
149 28.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Brzozowej       SPN
150 28.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6       SPN
151 09.07.2019r. uchylające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje na instruktorów, instruktorów nauki jazy, kandydatów na wykładowców oraz wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem       WI/BKOP
152 09.07.2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów, instruktorów nauki jazdy, kandydatów na wykładowców oraz wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem       WI/BKOP
153 05.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
154 14.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu       SPN
155 15.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
156 10.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Radomskiej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
157 10.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN
158 10.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczenia nr 11 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Korczaka 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
159 10.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 0011 Mory, gmina Ożarów Mazowiecki       SPN
160 17.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
161 23.07.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
162 23.07.2019r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
163 23.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Rożki, gmina Kowala       SPN
164 23.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy L. Waryńskiego       SPN
165 24.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Linin II, gmina Góra Kalwaria na której posadowiony jest garaż oznaczony nr porządkowym 1/18       SPN
166 31.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
167 26.07.2019  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Przemysłowej 2       SPN
168 09.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

      WBZK/BKOP
169 06.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej

      SPN
170 16.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

      WBZK/BKOP
171 20.08.2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne       WBZK/BKOP
172 12.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 36 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji       SPN
173 12.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku  na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowolipie 2  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji       SPN
174 20.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pionkach       SPN

 

 

 

Podziel / Share
28.12.2018, Ilość wejść: 10733, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry