Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administracyjno-Inwestycyjny

BIP

kierownik

Anna Kniaź
tel. 22 695 63 06
faks 22 695 63 02
wejście B, parter, pokój nr 48
e-mail akniaz@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Administracyjno-Inwestycyjnego:

 1. planowanie, monitorowanie i rozliczanie procesu realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanych na cele statutowe urzędu
 2. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem przeglądów stanu technicznego budynków urzędu na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej
 3. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie budowy i wykonanie robót budowlanych
 4. sporządzanie analiz i zestawień finansowych w zakresie planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów w celu przygotowania  informacji niezbędnych do planów budżetowych
 5. prowadzenie spraw związanych z procesem pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich w celu realizacji zadań inwestycyjnych w obiektach urzędu
 6. prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach Urzędu w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym i zgodnym z obowiązującymi normami
 7. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział, w tym projektów umów
 8. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 9. prowadzenie spraw w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd urzędowi oraz użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych, w szczególności:
  • dokonywanie bieżących obchodów nieruchomości, sprawdzanie porządku i czystości, sporządzanie na ich podstawie protokołów oraz zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i uszkodzeń
  • prowadzenie książek obiektu budowlanego dla administrowanych nieruchomości
  • prowadzenie spraw w zakresie najmu, użyczenia lub dzierżawy lokali i powierzchni, monitorowanie prawidłowej realizacji umów w tym zakresie oraz rozliczanie kosztów za poszczególne usługi eksploatacyjne
  • prowadzenie bieżącej ewidencji lokali i pomieszczeń użytkowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne administracji zespolonej wraz z zestawieniem dotyczącym wykorzystanych powierzchni
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń określających wysokość podatku od nieruchomości oraz sprawozdań i deklaracji środowiskowych
 10. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rocznych sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej
 11. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu
 12. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03
 13. współpraca z Wydziałem Finansów w zakresie inwentaryzacji majątku urzędu
 14. współpraca z pełnomocnikami do spraw majątku w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu w celu ustalania stanu majątku
 15. prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku urzędu innym podmiotom oraz prowadzenia procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego
 16. organizacja przeprowadzek i przemieszczeń wewnątrz Urzędu zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych komórek organizacyjnych
 17. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie spraw kadrowych i dyscypliny pracy
 18. prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej w zakresie właściwości biura, w tym sporządzanie planu działania biura, sprawozdania z jego realizacji, monitorowanie celów i zadań przyjętych w planie oraz zarządzanie ryzykiem
 19. redagowanie strony internetowej, intranetowej i BIP
 20. administrowanie wewnętrznym systemem OTRS w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 05.11.2014, Ilość wejść: 5633, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry