Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administracyjno-Inwestycyjny

BIP

kierownik

Anna Kniaź
tel. 22 695 63 06
faks 22 695 63 02
wejście B, parter, pokój nr 48
e-mail akniaz@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Administracyjno-Inwestycyjnego:

 1. planowanie, monitorowanie i rozliczanie procesu realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanych na cele statutowe urzędu
 2. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem przeglądów stanu technicznego budynków urzędu na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej
 3. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie budowy i wykonanie robót budowlanych
 4. sporządzanie analiz i zestawień finansowych w zakresie planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów w celu przygotowania  informacji niezbędnych do planów budżetowych
 5. prowadzenie spraw związanych z procesem pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich w celu realizacji zadań inwestycyjnych w obiektach urzędu
 6. prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach Urzędu w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym i zgodnym z obowiązującymi normami
 7. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział, w tym projektów umów
 8. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 9. prowadzenie spraw w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd urzędowi oraz użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych, w szczególności:
  • dokonywanie bieżących obchodów nieruchomości, sprawdzanie porządku i czystości, sporządzanie na ich podstawie protokołów oraz zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i uszkodzeń
  • prowadzenie książek obiektu budowlanego dla administrowanych nieruchomości
  • prowadzenie spraw w zakresie najmu, użyczenia lub dzierżawy lokali i powierzchni, monitorowanie prawidłowej realizacji umów w tym zakresie oraz rozliczanie kosztów za poszczególne usługi eksploatacyjne
  • prowadzenie bieżącej ewidencji lokali i pomieszczeń użytkowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne administracji zespolonej wraz z zestawieniem dotyczącym wykorzystanych powierzchni
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń określających wysokość podatku od nieruchomości oraz sprawozdań i deklaracji środowiskowych
 10. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rocznych sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej
 11. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu
 12. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03
 13. współpraca z Wydziałem Finansów w zakresie inwentaryzacji majątku urzędu
 14. współpraca z pełnomocnikami do spraw majątku w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu w celu ustalania stanu majątku
 15. prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku urzędu innym podmiotom oraz prowadzenia procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego
 16. organizacja przeprowadzek i przemieszczeń wewnątrz Urzędu zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych komórek organizacyjnych
 17. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie spraw kadrowych i dyscypliny pracy
 18. prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej w zakresie właściwości biura, w tym sporządzanie planu działania biura, sprawozdania z jego realizacji, monitorowanie celów i zadań przyjętych w planie oraz zarządzanie ryzykiem
 19. redagowanie strony internetowej, intranetowej i BIP
 20. administrowanie wewnętrznym systemem OTRS w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 05.11.2014, Ilość wejść: 5186, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry