Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zabezpieczenia Technicznego

BIP

Oddział Zabezpieczenia Technicznego

 

Zadania Oddziału Zabezpieczenia Technicznego:

 1. przygotowanie i terminowa realizacja harmonogramów drobnych prac remontowych, tj. malarskich, ślusarsko-stolarskich czy elektrycznych na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu w systemie OTRS
 2. realizacja drobnych prac remontowych wynikających z zaleceń przeglądów stanu technicznego budynków, obchodów nieruchomości i zapotrzebowani zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu
 3. bieżące załatwianie zgłaszanych awarii i usterek, w tym instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych
 4. zabezpieczenie pod względem technicznym przeprowadzek i przemieszczeń wewnątrz urzędu
 5. zapewnienie, we współpracy z Biurem Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych, sprawnej łączności telefonicznej, internetu bezprzewodowego oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie
 6. zapewnienie ochrony fizycznej, koordynacja i nadzór nad ochroną osób i mienia oraz nadzór nad realizacją planu ochrony urzędu
 7. udzielanie instruktażu pracownikom ochrony w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, ustalanie sposobów postępowania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia awarii lub innego miejscowego zagrożenia mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektów urzędu oraz przebywających w nich osób
 8. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów urzędu
 9. prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking urzędu oraz bieżącej kontroli przestrzegania zasad wjazdu na teren urzędu, wejść i wyjść do jego budynków oraz dostępu do pomieszczeń urzędu
 10. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych
 11. wyposażanie budynków i pomieszczeń urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem
 12. opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem
 13. zgłaszanie właściwym organom ścigania informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo osób i obiektów urzędu
 14. koordynacja działań ochronnych oraz współpraca z właściwymi służbami podczas manifestacji i pikiet organizowanych przed budynkami urzędu
 15. szkolenie pracowników z zakresu procedur bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia fizycznego i technicznego urzędu
 16. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 17. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział, w tym projektów umów;
 18. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, spraw związanych z wyposażeniem pracowników urzędu w identyfikatory
 19. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą
 20. wykonywanie tablic informacyjnych i tablic urzędowych zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu
 21. prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów.
Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Bereda, 02.11.2016, Ilość wejść: 704, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry