Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administracyjny

BIP

Oddział Administracyjny

Kierownik

Piotr Śmielak


tel. 22 695 60 12

faks 22 695 60 62

wejście B, parter, pokój nr 62
e-mail psmielak@mazowieckie.pl

 

Zastępca Kierownika

Renata Król

 

tel. 22 695 61 00

faks 22 695 60 62

wejście B, parter, pokój 62

e-mail rkrol@mazowieckie.pl
Zadania Oddziału Administracyjnego:

1) prowadzenie spraw w zakresie administrowania, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd Urzędowi oraz użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych;

2) koordynowanie spraw związanych z  zasobami lokalowymi Urzędu;

3) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu;

4) opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rocznych sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej;

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F03;

6) prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku Urzędu innym podmiotom oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego;

7) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem wykonania i realizacją zakupów artykułów biurowych, wyposażania pomieszczeń Urzędu i innych zakupów,
z wyłączeniem sprzętu informatycznego;

8) prowadzenie powielarni Urzędu oraz w uzgodnieniu z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej spraw dotyczących zaopatrzenia Urzędu we właściwe pieczęcie i stemple;

9) prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych, będących w dyspozycji biura, na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji zewnętrznych;

10) prowadzenie magazynu Urzędu, w tym spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą;

11) prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej na potrzeby Urzędu;

12) zakup biletów lotniczych w uzgodnieniu z Biurem Wojewody, w celu realizacji wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego;

13) planowanie i realizacja prac remontowych wynikających z zaleceń przeglądów stanu technicznego budynków, obchodów nieruchomości i zapotrzebowań zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, w tym zgłaszanych poprzez system OTRS;

14) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzkami;

15) prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w Urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów;

16) koordynowanie spraw z zakresu zapewnienia ochrony osób i mienia oraz nadzór nad realizacją planu ochrony Urzędu;

17) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów Urzędu, w tym zapewnienie wyposażenia budynków i pomieszczeń Urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem;

18) opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem;

19) prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking Urzędu oraz bieżąca kontrola przestrzegania zasad wjazdu na teren Urzędu;

20) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych, nadawanie uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad elektronicznym systemem wydawania kluczy;

21) prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej, spraw związanych z wyposażeniem pracowników Urzędu w identyfikatory;

22) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań wynikających z „Instrukcji organizacji pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego” w zakresie zadań oddziału;

23) realizacja zadań  w zakresie właściwości delegatur związanych z administrowaniem
i utrzymaniem nieruchomości urzędu.

Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 1614, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry