Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Dyrektor
Tomasz Szlązak
 tszlazak@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Harmata
 kharmata@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Kościesza
 kkosciesza@mazowieckie.pl

 

 

 Sekretariat - pokój 638
tel. 22 695 60 82
fax 22 695 65 25
 bri@mazowieckie.pl

 

 

 

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście "F" od Al. Solidarności, piętro II

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Od 19 lutego 2018 r. uruchomiono Punkt Obsługi Klienta od Al. Solidarności (wejście "F"),
gdzie przeniesiona została m.in. Kancelaria, tym samym niemożliwe jest samodzielne wejście do Urzędu.
Prosimy w razie potrzeby o wcześniejszy kontakt z Biurem w tej sprawie.

 

 

 

Przejdź do strony BIP Biura Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania Biura Rozwoju i Inwestycji należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynowanie wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Urzędu;
 2. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz organizacja prac Komisji oceniającej wnioski w ramach wskazanego Programu, w tym:
 • prowadzenie działań związanych z naborem wniosków na kolejne okresy realizacji programu oraz obsługa wojewódzkiej komisji oceniającej wnioski złożone przez gminy i powiaty województwa,
 • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 • przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 1. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa oraz innych zadań, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
 • przygotowywanie, analiza i kompletowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o uruchomienie środków budżetu państwa na realizację zadań lub projektów jednostek z terenu województwa mazowieckiego,
 • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie realizowanych projektów,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich w ramach programów operacyjnych;
 2. realizacja zadań związanych z rozwojem i bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. realizacja zadań nałożonych przepisami o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 4. obsługa projektów i programów określonych odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego;
 5. inicjowanie i koordynowanie działań inwestycyjno-rozwojowych Urzędu;
 6. wspieranie działań rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie możliwości wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 7. prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością;
 8. realizacja zadań związanych z planem działania Urzędu, kontrolą zarządcząi analizą ryzyka;
 9. zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych oraz aktualności procedur i instrukcji obejmujących systemy informatyczne;
 10. realizacja projektów związanych z rozwojem, wdrażaniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych w Urzędzie;
 11. wdrażanie rozwiązań i technologii informatycznych;
 12. opiniowanie planów komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących projektów z zastosowaniem technologii informatycznych, a także nadzór merytoryczny nad ich realizacją;
 13. administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;
 14. utrzymanie aktualności systemów informatycznych, w szczególności systemów serwerowych i baz danych;
 15. udział w zarządzaniu  ewidencją sprzętu komputerowego, drukującego, wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencjami oprogramowania komputerowego;
 16. koordynacja realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej;
 17. realizacja zadań związanych z rozwojem intranetu;
 18. prowadzenie szkoleń z obsługi intranetu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 06.03.2018, Ilość wejść: 13095, Rejestr zmian
Wersje dokumentu

Aktualne projekty

do góry