Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Wojewody

Biuro Wojewody

Biuro Wojewody

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

bw@mazowieckie.pl

 

Józef Wierzbowski

 

Alicja Walecka

Dyrektor Biura

  Zastępca Dyrektora Biura

         

 

 

tel. 22 695 62 44

fax 22 695 62 22

jwierzbowski@mazowieckie.pl

Życiorys

     

 

     

tel. 22 695 62 44

fax 22 695 62 22

awalecka@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Sekretariat Biura Wojewody – pokój nr 160

tel. 22 695 62 44

fax. 22 695 62 22

bw@mazowieckie.pl

 

Zadania Biura:

 • kreowanie i zarządzanie polityką informacyjną Wojewody;
 • reprezentowanie Wojewody w kontaktach z mediami;
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • zarządzanie i nadzór redakcyjny nad stroną internetową urzędu;
 • zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewodów;
 • realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów oraz uczestnictwa w komitetach honorowych;
 • obsługa, w tym protokolarna, oficjalnych wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych;
 • organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi;
 • organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i etnicznych oraz prowadzenie działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, religię, poglądy
 • polityczne, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną;
 • koordynowanie i organizowanie współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • realizacja zadań Wojewody dotyczących przeprowadzenia i organizacji naboru na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim;
 • sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym planowanie dotacji na ich utrzymanie i remonty oraz wydawanie decyzji o ekshumacjach;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją porozumień z gminami w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz ocena stanu technicznego obiektów;
 • koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
 • koordynacja prac związanych z wykonaniem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • obsługa projektów i programów wskazanych odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego.

 

Podziel / Share
Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 84125, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry