Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

BIP

Do zakresu działania Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych należy :

 1) współpraca z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi, działającymi w zakresie rolnictwa i usuwania skutków klęsk żywiołowych;
2) realizacja zadań wynikających z pomocy państwa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym:
a) powoływanie komisji, weryfikacja jej prac i opieka merytoryczno–formalna w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną,
b) potwierdzanie wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi producentom rolnym w celu umożliwienia im ubiegania się o różne formy pomocy państwa;
3) realizacja zadań określonych w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, z wyłączeniem obsługi i kontroli finansowej;
4) realizacja zadań związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym:
a) przygotowywanie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, materiałów planistycznych dotyczących budżetu na kolejny rok budżetowy,
b) przyjmowanie i weryfikowanie zapotrzebowań na środki finansowe,
c) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o płatności,
d) przekazywanie do Wydziału Finansów zapotrzebowań;
5) realizacja zadań związanych z wypłatą odszkodowań ze środków budżetu państwa przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w tym:
a) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o wypłatę odszkodowań oraz wniosków o opłacenie operatów szacunkowych,
b) przekazywanie do Wydziału Finansów pozytywnie zaopiniowanych wniosków,
c) nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;
6) realizacja zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
a) rozdysponowanie dotacji przeznaczonej na wykonywanie przez starostów zadań wynikających z przepisów dotyczących lasów,
b) przekazywanie do Wydziału Finansów wniosków na zapotrzebowanie,
c) nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;
7) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na odnowienie powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa;
8) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;
9) koordynacja i prowadzenie działań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
a) działania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej,
b) działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym ziemi oraz usuwania ich skutków,
c) sporządzanie umów o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.


Podziel / Share
30.11.2012, Ilość wejść: 19595, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry