Pomoc dla niepełnosprawnych

Straże gminne (miejskie)

Nadzór wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi)

Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779), której przepisy zostały znowelizowane w 2009 roku ustawą z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

Uregulowania powyższej ustawy są zgodne z ogólnym zakresem kompetencji wojewody w zakresie zapewnienia porządku publicznego wynikającym z art. 22 Ustawy
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), która jako jedno z działań wojewody wskazuje zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających
w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym  zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Zakres nadzoru wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi) określa art. 9 ust. 2 ustawy 
o strażach gminnych. I tak, do właściwości wojewody należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez strażników gminnych (miejskich) uprawnień, o których mowa
w art.12 ustawy
, a mianowicie:

  1. udzielaniem pouczeń, zwracaniem uwagi, ostrzeganiem lub stosowaniem innych  środków oddziaływania wychowawczego,
  2. legitymowaniem osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. ujęciami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

3a) dokonywaniem kontroli osobistej, przeglądaniem zawartości podręcznych bagaży
     osoby:

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
    pod groźbą kary,

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust.1 pkt 3 (ujęć osób),

c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art.11 pkt 7 (doprowadzenia osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeśli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejsca publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

  1. nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  2. dokonywaniem czynności wyjaśniających, kierowaniem wniosków o ukaranie do sądu, oskarżaniem przed sądami i wnoszeniem środków odwoławczych- w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
  3. usuwaniem pojazdów i ich unieruchamianiem przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
  4. wydawaniem poleceń,
  5. żądaniami niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
  6. zwracaniem się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Nadzorowi wojewody podlega również użycie przez strażników gminnych (miejskich) broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego, do których należą:

-siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

-kajdanki,

-pałki obronne wielofunkcyjne,

-psy i konie służbowe,

-przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatory), na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.),

- przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji oraz ręczne miotacze gazu.

Wojewoda nadzoruje ponadto straż gminną (miejską) pod względem prowadzonych ewidencji w zakresie:

-etatów,

-wyposażenia, w tym wymienionych powyżej środków przymusu bezpośredniego, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego (tzw. fotoradarów) oraz środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (urządzeń monitoringu miejskiego), a także użytkowanych przez straż gminną (miejską) pojazdów służbowych,

-wyników działań straży.

Nadzór wojewody nad działalnością straży gminnych (miejskich) sprawowany jest przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, który działa w imieniu wojewody.

Formy sprawowanego nadzoru precyzuje art. 9 ust. 3 ustawy o strażach gminnych wymieniając:

-przeprowadzanie okresowych lub doraźnych kontroli, obejmujących całokształt (kontrole kompleksowe) lub część spraw poddanych nadzorowi (kontrole problemowe),

-wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich realizacji (kontrole sprawdzające),

-podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień
i zapobiegania ich powstawaniu.

Tryb sprawowanego nadzoru, a w szczególności działalności kontrolnej, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220,
poz. 1733) wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 9 ust.6 ustawy.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w pozostałych sprawach związanych
z działalnością straży gminnych (miejskich) nadzór nad działalnością strażników należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, właściwego miejscowo dla działania straży.

Poniżej dokumenty związane z nadzorem sprawowanym przez Wojewodę Mazowieckiego nad działalnością straży gminnych (miejskich) działających na obszarze województwa mazowieckiego, w tym wystąpienia pokontrolne.

Podziel / Share
31.07.2012, Ilość wejść: 6477, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry