Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIP
26.01.2012

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny:
całodobowy telefon alarmowy: 987
tel. 22 595 13 01, 22 595 13 00
faks 22 620 19 40, 22 695 63 53
e-mail kryzys@mazowieckie.pl


kierownik

Andrzej Stypiński

tel. 22 595 13 63
faks 22 620 19 40
astypinski@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa z zakresie zarządzania kryzysowego, w tym zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
2) wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;
3) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:
a) opracowywanie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
4) planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
6) prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa;
8) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
9) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
10) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12) przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń;
13) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
14) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
15) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa;
16) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
17) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
18) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń;
19) koordynacja zadań w obszarze cyberbezpieczeństwa z wyłączeniem administrowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi;
20) nadzór nad przyznawaniem dostępu zdalnego do infrastruktury Urzędu;
21) definiowanie wymagań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów wdrażanych w Urzędzie i opiniowanie w zakresie bezpieczeństwa przygotowywanych do wdrożenia systemów teleinformatycznych;
22) monitorowanie zdarzeń zachodzących w systemach teleinformatycznych;
23) koordynacja procesu reakcji na incydenty bezpieczeństwa;
24) określanie zasad nadawania uprawnień, nadzór nad procesem nadawania uprawnień oraz weryfikacja uprawnień już nadanych.

Podziel / Share
26.01.2012, Ilość wejść: 42026, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry