Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Finansów

Wydział Finansów

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

(wejście "F" od Al. Solidarności, piętro II)

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

  fin@mazowieckie.pl

Kontakt:

Sprawy dysponenta I stopnia
tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
fin@mazowieckie.pl

pokój 213

 

Sprawy dysponenta III stopnia

tel. 22 695-63-79
faks 22 695-63-60

finsekretariat@mazowieckie.pl

pokój 229

 

Marta Niedzielska

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695-63-58

mniedzielska@mazowieckie.pl

Życiorys

 

Anna Czaplicka

Zastępca Dyrektora Wydziału

tel. 22 695-63-58

aczaplicka@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

W IV kwartale 2016 r. liczba należności budżetu państwa z tytułu nałożonych do 31.12.2016 r. mandatów karnych kredytowanych umorzonych decyzją Wojewody Mazowieckiego - 0 sztuk, na kwotę 0,00 zł

 

W III kwartale 2016 r. liczba należności budżetu państwa z tytułu nałożonych do 31.12.2015 r. mandatów karnych kredytowanych umorzonych decyzją Wojewody Mazowieckiego - 0 sztuk, na kwotę 0,00 zł

W II kwartale 2016 r. liczba należności budżetu państwa z tytułu nałożonych do 31.12.2015 r. mandatów karnych kredytowanych umorzonych decyzją Wojewody Mazowieckiego - 0 sztuk, na kwotę 0,00 zł.

Urząd w liczbach w 2015 roku:

 • Kwota dokonanych certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: 1 641,46 mln zł... zobacz więcej 

Urząd w liczbach w 2014 roku:

 • Kwota dokonanych certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: 1 236 357 927,85 zł... zobacz więcej 

Do zakresu działania Wydziału Finansów należy, w szczególności:

 1. realizacja zadań dotyczących budżetu Wojewody w tym:
  a) opracowywanie, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, projektu budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków,
  b) opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody w zakresie środków europejskich,
  c) koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
  d) analiza i opracowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pomocy EFTA i budżetu państwa,
  e) przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie,
  f)dokonywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków przez podległe jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody,
  g) nadzór nad dysponentami II i III stopnia w zakresie wykonywania budżetu oraz analiza efektywności wykonania budżetu Wojewody,
  h) opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów dokumentów, z których wynikają skutki finansowe dla budżetu Wojewody,
  i) dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne, ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu/budżetu, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi,
  j) nadzorowanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie, 58
  k) prowadzenie spraw związanych z realizacją zobowiązań Skarbu Państwa – Wojewody, w szczególności wynikających z prawomocnych wyroków sądowych,
  l) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem należnych wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego,
  m)sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody w budżecie tradycyjnym i zadaniowym,
  n) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
 2. realizacja zadań dotyczących finansów publicznych, w tym:
  a) prowadzenie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  b) przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  c) wnioskowanie w sprawach przeprowadzenia kontroli dotyczących wykonywania budżetu w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie oraz jednostkach realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  d) prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz sporządzanie sprawozdawczości,
  e) ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów budżetu państwa przekazywanych na rachunek dysponenta głównego,
  f) prowadzenie spraw związanych z realizacją należności Skarbu Państwa,
  g) obsługa finansowo – księgowa środków funduszy europejskich,
  h) obsługa systemu informatycznego TREZOR w zakresie planów finansowych, przekazywania środków budżetowych i realizacji budżetu,
  i) przygotowywanie decyzji w I instancji w sprawie środków budżetowych z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji celowych,
  j) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Skarbu Państwa, 59
 3. realizacja zadań związanych z instytucjami finansowymi, w tym:
  a) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Kontroli Skarbowej, Izbą Skarbową i urzędami skarbowymi,
  b) prowadzenie rozliczeń z właściwymi oddziałami Narodowego Banku Polskiego oraz innymi bankami w zakresie obsługi budżetu Wojewody;
 4. prowadzenie spraw związanych z nałożonymi do 31.12.2015 r. grzywnami w drodze mandatu karnego, a w szczególności:
  a) ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie druków mandatów karnych;
  b) ewidencjonowanie należności i dochodów mandatowych;

  c) windykacja należności mandatowych;
  d) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłaty należności mandatowych oraz wydawania decyzji Wojewody w tym zakresie;
 5. prowadzenie windykacji należności budżetowych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów płatności lub rozkładaniem na raty spłaty należności budżetowych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy w zakresie finansów publicznych i ordynacji podatkowej oraz przygotowywanie projektów decyzji i oświadczeń woli Wojewody w tym zakresie;
 7. prowadzenie spraw finansowych w ramach środków budżetowych i pozabudżetowych dysponenta III stopnia, w tym:
  a) planowanie i realizacja dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi,
  b) prowadzenie rachunkowości Urzędu, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
  c) dokonywanie wypłat wynagrodzeń;
 8. zarządzanie budżetem zadaniowym dysponenta III stopnia;
 9. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 10. prowadzenie kasy Urzędu;
 11. wykonywanie zestawień i sprawozdań związanych ze sprawami finansowymi Urzędu;
 12. rozliczanie delegacji służbowych
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 10.03.2015, Ilość wejść: 48143, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry