Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Nadzoru Prawnego

Wydział Nadzoru Prawnego

Dyrektor Bogdan Brożyna
 bbrozyna@mazowieckie.pl

Sekretariat - pokój 253
 tel. 22 695 60 70
 fax. 22 695 60 71
 wnp@mazowieckie.pl

plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Zadania Wydziału:
 • obsługa zadań Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 • udział w negocjacjach i spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi i partnerami Wojewody;
 • koordynacja opiniowania projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością izb gospodarczych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów Izby Rolniczej, przy zastosowaniu kryterium legalności;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym;
 • przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie samorządowych ustaw ustrojowych;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie samorządowych ustaw ustrojowych oraz na podstawie przepisów z zakresu Prawa geologicznego i górniczego;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 • wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego;
 • uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administarcji rządowej w województwie;
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • nadzór i koordynacja zadań Wojewody dotyczących powoływania osób pełniących funkcję organu jednostek samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta);
 • prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
 • prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
 • prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • realizacja i koordynowanie zadań Wojewody w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu;
 • prowadzenie, zmiana danych i udostępnianie informacji zawartych w rejestrze tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Podziel / Share
m, 08.03.2018, Ilość wejść: 51545, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry