Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Od 24 sierpnia 2017 roku, z powodu prac budowlanych na parterze budynku od strony al. Solidarności, wejście „F” będzie zamknięte. W zastępstwie w godzinach 8.00 – 16.00 otwarte będzie wejście „E” (lokalizacja: pl. Bankowy, po prawej stronie bramy głównej).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

spw@mazowieckie.pl

Katarzyna Łuba

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695 60 29

fax 22 695 61 29

kluba@mazowieckie.pl

Życiorys

Marcin Świtka

Zastępca Dyrektora Wydziału

tel. 22 695 60 29

fax 22 695 61 29

m.switka@mazowieckie.pl

 

 

 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – pokój nr 809

tel. 22 695 60 29

fax. 22 695 61 29

spw@mazowieckie.pl

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Wydziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

 

Ogłoszenia Wydziału:

 • Ogłoszenia związane z działalnością Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości...wejdź

Przedstawiamy Państwu warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego...wejdź

Zadania Wydziału:

 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem założycielskim nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte w celu realizacji inwestycji dotyczących lotnisk użytku publicznego;
 • nadzorowanie postępowań likwidacyjnych w przedsiębiorstwach postawionych w stan likwidacji;
 • współpraca z syndykiem i sędzią komisarzem w zakresie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego;
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Izbą Skarbową w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę praw i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;
 • nadzór nad starostami w sprawach regulowania stanów prawnych nieruchomości, stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa, na podstawie ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru w sprawach:
  a) gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
  c) dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
  d) wywłaszczeń i odszkodowań,
  e) zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,
  f) odszkodowań wymienionych w art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  g) odszkodowań za zajęte pod drogi publiczne grunty, o których mowa w art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną i w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  h) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych,
  i) zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
  j) odszkodowań za przejęte na rzecz Skarbu Państwa grunty wchodzące w skład linii kolejowych,
  k) rozstrzyganie, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie;
 • wydawanie decyzji wywłaszczeniowych i odszkodowawczych w I instancji w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • prowadzenie postępowań w sprawach przekazywania w trwały zarząd nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej;
 • wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) w sprawach odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi powiatowe lub gminne, przejęte z mocy prawa na własność starostwa lub gminy, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • wydawanie decyzji odszkodowawczych w I instancji, w sprawach wynikających z ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw dotyczących przejętych przez Skarb Państwa nieruchomości pod budowę lub modernizację linii kolejowych;
 • wydawanie decyzji w sprawach:
  a) wynikających z dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (orzekanie w I instancji lub przygotowanie i przekazywanie akt do organu naczelnego),
  b) dotyczących nieruchomości przekazanych Agencji Własności Rolnej SkarbuPaństwa,
  c) prowadzenie postępowań z zakresu aktów własności ziemi,
  d) zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę i emeryturę;
 • realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości (tzw. mienia zabużańskiego) poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydawanie decyzji w I instancji;
 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustaw o stosunkach między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi;
 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy
  o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 • rozpatrywanie wniosków starostów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wojewodę o wyrażenie zgody w sprawach gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i województwa);
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., zajętych pod drogi publiczne;
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie dotyczącym lotnisk i lądowisk wojskowych lub ich części;
 • planowanie dotacji, na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania przez starostwa, z uwzględnieniem ilości środków w budżecie Wojewody oraz rozdział środków finansowych dla powiatów;
 • monitorowanie i analizowanie sposobu wydatkowania dotacji otrzymanych przez starostwa na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • potwierdzanie lub stwierdzanie nabycia przez państwowe osoby prawne w tym Polskie Koleje Państwowe S.A., instytuty badawcze, hutę żelaza i stali, Polską Agencję Prasową, Pocztę Polską, Polską Akademię Nauk, Spółkę Polskie Radio, Spółkę Telewizja Polska – prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń;
 • stwierdzanie nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości gruntowych przez publiczne uczelnie wyższe;
 • stwierdzanie nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • stwierdzanie nabycia przez gminy prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • realizowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, merytoryczny nadzór nad odbiorem operatów szacunkowych oraz innymi sprawami związanymi
  z wykorzystaniem wycen nieruchomości;
 • potwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i innych urządzeń oraz lokali przez parki narodowe będące państwowymi osobami prawnymi;
 • stwierdzanie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znajdujących się w granicach parków narodowych;
 • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych przekazujących lasy i grunty do zalesienia w zarząd Lasom Państwowym;
 • gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów;
 • udział w postępowaniach upadłościowych w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;
 • przyjmowanie i zagospodarowywanie darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków przypadających Skarbowi Państwa;
 • prowadzenie rejestru nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów, zapewnienie wyceny,
  zabezpieczenie nieruchomości oraz rekomendowanie wojewodzie sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 • analiza operatów szacunkowych jako dowodów w postępowaniach administracyjnych i bieżąca współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi, w tym zakresie oraz analiza wycen nieruchomości na potrzeby innych postępowań, których uczestnikiem jest Wojewoda;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • stwierdzanie nabycia prawa uŜytkowania wieczystego, prawa własności budynków i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A;
 • prowadzenie postępowań w celu odzyskania naleŜności Skarbu Państwa w zakresie kompetencji przekazanych Wojewodzie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
Podziel / Share
Dariusz Górecki, 30.03.2009, Ilość wejść: 80270, Rejestr zmian
Zapytaj

Komentarz (1) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Jestem szczerze zdziwiony profesonalna obsługą przez pracowników Wydziału. Nie sądziłem, że są tacy merytoryczni urzednicy.
  pozdrawiam
  2011/08/29 19:01

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry