Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Obsługi Klienta

BIP

Treść

Zadania Oddziału Obsługi Klienta

1. Do zakresu działania Oddziału Obsługi Klienta należy realizacja zadań określonych w § 24 ust. 2:

1) pkt 3 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

a) przyjmowanie  wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich weryfikacja pod względem wymogów formalnych,

b) przygotowywanie wystąpień do organów opiniodawczych: komendanta oddziału Straży Granicznej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu,

c) przyjmowanie wniosków i prowadzenie rozstrzygnięć w sprawach o wydanie albo wymianę karty pobytu oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie,

d) rejestrację decyzji pozytywnych w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz ich doręczanie,

e) przygotowywanie zleceń personalizacji kart pobytu, polskich dokumentów podróży oraz dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców,

f)  wydawanie zaświadczeń w sprawie zgłoszenia utraty karty pobytu,

g) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz drukowanie i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji zaproszeń,

h) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie rozstrzygnięć w sprawie o wydanie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców,

i) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia wiz i przedłużenia pobytu w ramach ruchu bezwizowego, w tym wydawanie decyzji i drukowanie wiz,

j)   potwierdzanie listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej;

2) pkt 4 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez :

a) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego wraz z wnioskami o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka,

b) dokonywanie wpisów w Centralnym Rejestrze Kart Polaka w zakresie unieważniania Karty Polaka;

3) pkt 6 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

a) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu lub decyzji o odmowie zarejestrowania w sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin,

b) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie wydania, odmowy wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

c) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań dotyczących wydania lub odmowy wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej i członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

d) prowadzenie postępowań w zakresie unieważniania karty pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz członka rodziny obywatela Unii Europejskiej i dokumentu potwierdzającego stały pobyt obywatela Unii Europejskiej oraz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

e) prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach wydalenia obywatela Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f)  przygotowywanie zleceń personalizacji karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.

2. Oddział Obsługi Klienta wykonuje także czynności kontrolne w związku z realizacją porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą a organami samorządu terytorialnego w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:

1)  w starostwach powiatowych w zakresie przyjęć wniosków w sprawie zaproszeń;

2)  w Urzędzie m. st. Warszawy w zakresie przyjęć wniosków w sprawie legalizacji pobytu.

Aktualne projekty

do góry