Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji

BIP

Treść

Dane kontaktowe

e-mail: obywatelstwo@mazowieckie.pl
faks: (22) 695-66-05

Informacje - kliknij

 

Zadania Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji

Do zakresu działania Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji należy realizacja zadań określonych w § 24 ust. 2:

1)    pkt 1 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

a)      przyjmowanie i rejestrację wniosków w sprawach obywatelstwa polskiego;

b)      prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach obywatelstwa polskiego;

c)      dokonywanie wpisów do rejestru SI PESEL w zakresie zmian obywatelstwa wynikających z decyzji wydanych przez Wojewodę.

2)    pkt 2 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

a)     przyjmowanie i rejestrację w systemie informatycznym wniosków w sprawach repatriacji;

b)    prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem obywatelstwa polskiego dla repatriantów i uznaniem za repatrianta;

c)     przygotowywanie kwartalnych wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej w Urzędzie;

d)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem jednorazowej pomocy repatriantom, w tym sprawowanie  nadzoru nad rozliczaniem przez starostów środków finansowych przyznanych z budżetu Wojewody na pokrycie wydatków związanych z realizacją tych zadań;

e)     przekazywanie starostom środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie repatriantom pomocy na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub remontem lokalu mieszkalnego, udzielonej na podstawie decyzji starosty oraz rozpatrywanie, jako organ II instancji, odwołań od decyzji starostów;

f)     zawieranie porozumień z gminami, które zapewniły lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz udzielenie im dotacji z budżetu państwa, a także prowadzenie działań kontrolnych w zakresie realizacji porozumień;

g)    rozpatrywanie wniosków gmin w sprawach zwrotu kosztów poniesionych  na remont, adaptację lub wyposażenie lokali mieszkalnych dla repatriantów;

h)    wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach zewnętrznych, w szczególności w gminach, którym udzielono dotacji w związku z zaproszeniem repatriantów i członków ich najbliższej rodziny oraz zapewnieniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.

 

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 86620, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry