Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim
Pani Elżbieta Woszczyk
Adres: Al. Jerozolimskie 32; 00-024 Warszawa
Tel: 22 551 24 00 wew. 1081

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim – wyznaczony, w drodze zarządzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. Prowadzi postępowania wyjaśniające wobec zarzutów stawianych dyrektorom szkół oraz nauczycielom.

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego należy skierować do Wojewody Mazowieckiego

Jeżeli Wojewoda Mazowiecki poleci rzecznikowi wszczęcie postępowania, rzecznik dyscyplinarny, przy pomocy swoich zastępców prowadzi postępowanie wyjaśniające. Wojewoda może odmówić wszczęcia postępowania.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego:

 • jeżeli zarzuty potwierdzą się, rzecznik dyscyplinarny kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek z propozycją kary (zgodnie z art. 76 ustawy KN: naganą z ostrzeżeniem, zwolnieniem z pracy, zwolnieniem z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela przez okres 3 lat od ukarania  wydaleniem z zawodu nauczyciela) zatwierdzony przez wojewodę mazowieckiego.
 • jeżeli zarzuty nie potwierdzą się rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania ( po zatwierdzeniu przez wojewodę mazowieckiego). Na postanowienie
  o umorzeniu postępowania nauczycielowi, wobec którego wszczęto postępowanie, dyrektorowi szkoły, lub organowi prowadzącemu, jeżeli postępowanie prowadzone jest wobec dyrektora szkoły oraz Rzecznikowi Praw Dziecka służy zażalenie do Komisji Dyscyplinarnej I Instancji.

Komisja dyscyplinarna, po otrzymaniu wniosku od rzecznika dyscyplinarnego, wszczyna postępowanie dyscyplinarne, które może zakończyć się:

 • uniewinnieniem,
 • umorzeniem,
 • orzeczeniem kary:

 naganą z ostrzeżeniem,

 zwolnieniem z pracy,

 zwolnieniem z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela przez okres 3 lat od ukarania, 

 wydaleniem z zawodu nauczyciela.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim
Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim
Pani Urszula Przyborowska
Adres: Al. Jerozolimskie 32; 00-024 Warszawa
Tel: 22 551 24 00 wew. 4021

Członków Komisji Dyscyplinarnej powołuje, odwołuje oraz ustala ich liczbę, w drodze zarządzenia Wojewoda Mazowiecki.     
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim rozpatruje zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, orzeka w sprawach dyscyplinarnych w I instancji w sprawach nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa oraz rozpatruje odwołania od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela/nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły.         
 

Komisja Dyscyplinarna:

 utrzymuje w mocy lub uchyla postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego;              

 wszczyna postępowanie dyscyplinarne lub odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;

 wznawia lub odmawia wznowienia postępowania dyscyplinarnego; 

 utrzymuje w mocy lub uchyla decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela/nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły.

 

 • Spis treści:
 1. Podstawy prawne
 2. Zasady i tryb przeprowadzania postępowań
 3. Tryb postępowania dyscyplinarnego - schemat i terminy
 4. Informacja na temat kierowania wniosków o wszczęcie postępowania
 5. Informacja na temat przesłanek składania wniosków
 6. Kto może składać wniosek?
 7. Prawa nauczyciela lub obwinionego wobec którego przeprowadzane jest postępowanie
 8. Kiedy wniosek kierowany jest do komisji dyscyplinarnej, a kiedy postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne jest umarzane? Orzekanie komisji dyscyplinarnej.
 9. Jakie sprawy się nie kwalifikują?
 10. Terminy postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego
 11. Wznowienie postępowania
 12. Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 13. Odwołanie od zawieszenia
 • Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1379 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. 2016 poz. 741).

 

Podziel / Share
20.02.2017, Ilość wejść: 17677, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry