Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Regulamin forum

Regulamin zamieszczania Komentarzy w Serwisie

mazowieckie.pl (mazowsze.uw.gov.pl)

 

I. Postanowienia wstępne.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania Komentarzy przez Użytkowników w Serwisie mazowieckie.pl.
 2. Serwis mazowieckie.pl jest udostępniany Użytkownikom przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
 3. Zamieszczanie Komentarzy w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze:
  1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na udostępnienie mu usługi zamieszczenia i przechowywania jego Komentarzy w Serwisie, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.

 

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

 

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin zamieszczania Komentarzy w Serwisie mazowieckie.pl.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą na podstawie Regulaminu z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz
  2. korzysta z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz w celach niezwiązanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług.
 3. Urząd - oznacza Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
 4. Serwis lub Serwis mazowieckie.pl - oznacza Serwis internetowy prowadzony przez Urząd pod adresami internetowymi: mazowieckie.pl i mazowsze.uw.gov.pl.
 5. Formularz - oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie Komentarza w Serwisie.
 6. Komentarz - oznacza zamieszczoną w Serwisie przez Użytkownika opinię do danej treści publikowanej w Serwisie lub/i opinii innego Użytkownika Serwisu, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.
 7. Pseudonim - oznaczenie Użytkownika, jakim posłużył się on dla oznaczenia autorstwa Komentarza.


III. Zasady zamieszczania i przechowywania Komentarzy w Serwisie.

 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie, publikowanie i przechowywanie Komentarzy Użytkowników na powierzchniach Serwisu.
 2. Komentarze Użytkowników publikowane są wraz z Pseudonimem Użytkownika.
 3. Użytkownik zamieszcza Komentarze w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojego Komentarza, Pseudonim oraz adres e-mail.
 4. Komentarz i Pseudonim Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została wskazana Użytkownikowi podczas wypełniania Formularza.
 5. Komentarze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny dotyczyć treści lub/i opinii, do których zostały zamieszczone.
 6. Komentarze Użytkownika są zamieszczane, publikowane i przechowywane w Serwisie w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy Użytkowników zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych w Serwisie.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i przechowywane w Serwisie Komentarze Użytkownika mogą być czytane przez innych Użytkowników;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie Komentarzy Użytkownika przez inne osoby;
  3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację Komentarzy Użytkownika wraz z Pseudonimem podanym przez Użytkownika.

IV. Warunki korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie.
 

 1. Zamieszczenie i przechowywanie Komentarzy w Serwisie jest możliwe przez Użytkowników.
 2. Zamieszczanie Komentarzy w Serwisie odbywa się za pomocą Formularzy dostępnych w Serwisie.
 3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe, a następnie przesłać Formularz drogą elektroniczną do Urzędu poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Urząd i firmę JSK Internet z siedzibą w Warszawie przy ul. Samolotowej 8 lok. 62, dla celów związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest firma JSK Internet z siedzibą w Warszawie przy ul. Samolotowej 8 lok. 62, będąca dostawcą usług internetowych w ramach Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane.
 7. Korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie, a w szczególności przesłanie do Urzędu Formularza, jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem Urzędu i firmy JSK Internet do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy Użytkownika w Serwisie (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
  4. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie Komentarzy spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może ponieść Urząd z tytułu zamieszczenia i przechowywania Komentarzy Użytkownika nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do przesyłanych przez niego do Urzędu Komentarzy w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie i przechowywanie w Serwisie oraz bezpłatne czytanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych Komentarzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Komentarzy oraz prawo do zezwalania na czytanie tych Komentarzy przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
 3. Użytkownik zamieszcza, publikuje i przechowuje Komentarze w Serwisie we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Komentarzy i Pseudonimów, które będą zawierały treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, obrażające osoby publiczne, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy, propagujące alkohol, środki odurzające, narkotyki lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść Urząd z tytułu zamieszczenia i przechowywania w Serwisie Komentarzy Użytkownika sprzecznych z postanowieniami zdania poprzedniego.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.).
 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania swoich Komentarzy w Serwisie. Usunięcie z Serwisu Komentarza Użytkownika jest możliwe poprzez wysłanie do Urzędu oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarza Użytkownika w Serwisie. 7. Oświadczenie wskazane w punkcie poprzednim winno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej: redaktor@mazowieckie.pl. Urząd usunie z Serwisu Komentarze Użytkownika w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa Urzędu.

 1. Urząd jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu lub/i jego Formularzy, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Urzędu (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Urząd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie.
 3. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść Komentarzy i Pseudonimów Użytkowników.
 4. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Urząd zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści jego Komentarzy, w tym w szczególności do:
  1. zapisywania publikowanych Komentarzy w pamięci serwerów Serwisu;
  2. obróbki cyfrowej Komentarzy celem dostosowania ich do wymogów Serwisu;
  3. publikowania i rozpowszechniania nadesłanych Komentarzy w sieci Internet;
  4. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego;
  5. rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, w tym na nośniku magnetycznym, cyfrowym lub drukarskim;
  6. umieszczania Komentarzy w bazach danych.
 6. Urząd zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 7. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 8. Urząd zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 9. Urząd zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie (zamknięcia usługi) w każdym czasie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 10. Urząd jest uprawniony do zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Komentarzy Użytkownika i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy Użytkownika w Serwisie w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
  2. udostępnienia Urzędowi danych osobowych niezgodnych z prawdą;
 11. W przypadku zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy w Serwisie, Urząd usunie Komentarze Użytkownika z Serwisu.


VII. Korespondencja.

 

 1. Urząd kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony przez Użytkownika w Formularzu.
 2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarzy Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej: redaktor@mazowieckie.pl.

 
VIII. Reklamacje.

 

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Komentarze Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej: redaktor@mazowieckie.pl.
 2. Urząd rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Urząd kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.


IX. Zmiany Regulaminu.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Urząd zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

Pliki do pobrania

do góry